Підручники для школи

Дачненський ліцей №1 Дачненської сільської ради

 

Інклюзивна освіта

         

Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами

 

         На виконання Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 (зі змінами, внесеними Постановою КМ від 09.08.2017№ 588),листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 року № 1/9 – 384, «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» від 25.09.2012 року № 1/9-675, витягів з протоколів засідання інклюзивно - ресурсного центру, заяв батьків та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання їх соціалізацію та інтеграцію в суспільстві в закладі створені 6 класів з інклюзивним навчанням, де навчаються 6 учнів з особливими освітніми потребами.Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладі створені умови для забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладу дітей з ООП; забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками; забезпечення відповідними педагогічними кадрами.

           Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.Освітній процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

          Команда супроводу розробляє комплексну програму розвитку для кожної дитини з особливими освітніми потребами, що допомагає педагогічному колективу пристосувати середовище до потреб дитини. З метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами командою супроводу розробляється індивідуальна програма розвитку із обов’язковим залученням батьків. Вона містить загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів, індивідуальну навчальну програму.

           Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента вчителя. У Дачненському ліцеї № 1 Дачненської сільської ради працює шість асистентів вчителя. Кожен у своїй роботі користується нормативною базою щодо організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами. Протягом усього навчального року здійснюється психолого-педагогічний, методичний супровід дітей з особливими освітніми потребами практичним психологом, логопедом  та педагогічними працівниками.

Практичний психолог школи надає систематичну консультативну допомогу педагогічним працівникам, які викладають в інклюзивних класах, у створенні сприятливих умов адаптації, психологічно комфортного перебування в учнівських колективах учнів з особливими освітніми потребами, вивчає стан адаптації.

          Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. В індивідуальному навчальному плані передбачаються години  для проведення корекційно - розвиткових занять з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, а саме:

корекція розвитку;

розвиток мовлення;

лікувальна фізкультура (ритміка) ;

розвиток слухового сприйняття та формування вимови та інші.

          Такі години не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження дітей з особливими освітніми потребами.

          Корекційно – розвиткові заняття проводяться  логопедом та практичним психологом. Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечує асистент вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально - пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

         Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

Учні з ООП залучаються до позакласних і позашкільних заходів з урахуванням їх інтересів, побажань, індивідуальних особливостей та стану  здоров’я.

 

 

 

 

 

 

 

Перелік  документів який потрібен для зарахування до інклюзивно – ресурсного центру

  • ксерокопія паспорту  одного з батьків або опікунів дитини,
  • ксерокопію свідоцтва про народження дитини,
  • форму  № 112/0 « Картка стану здоров*я дитини»;
  • психолого-педагогічну характеристику дитини;
  • індивідуальний план реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності);
  • попередній висновок ПМПК (за наявності);
  • заяву щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від батьків чи опікунів;
  • документи про додаткові обстеження дитини вузькими спеціалістами (за наявності);
  • зошити з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнки;
  • довідка ЛКК, якщо дитина потребує індивідуальної форми навчання за медичними показниками (ксерокопія).

 

Подати заявку на комплексну оцінку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються, або планують навчатися на інклюзивній формі навчання не пізніше як за 6 місяців до початку навчального року.

 

                                                                              

Тематика засідань

команди психолого-педагогічного супроводу

Дачненського ліцею №1

Дачненської сільської ради

на 2022-2023 навчальний рік

 

Дата

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1 засідання

вересень

- Встановлення контакту між усіма учасниками супроводу дитини.

- Визначення обсягу роботи та послідовності всього процесу.

- Підготовка необхідної документації та складання графіку роботи (робочий навчальний план, кадрове забезпечення)

- Погодження навчального плану.

- Розробка та затвердження індивідуальних програм розвитку та супроводу дітей з особливими потребами та узгодження із батьками.

ЗДНВР

Кравченко С.С.,

практичний психолог

Балаш Ю.О.,

асистенти вчителів

 

 

2 засідання

листопад

- Взаємний обмін інформацією щодо ефективності навчання з батьками учнів.

- Поновлення  інформації  в портфоліо учнів.

- Аналіз успіхів дітей, ефективності індивідуально-навчальних програм .

 

ЗДНВР

Кравченко С.С.,

практичний психолог

Балаш Ю.О.,

асистенти вчителів

 

 

3 засідання

січень

- Аналіз результатів навчальних досягнень учнів  за І семестр 2022-2023 н. р..

- Взаємний обмін інформацією щодо ефективності навчання з батьками учнів.

- Доопрацювання та затвердження індивідуальної програми розвитку та супроводу дитини з особливими потребами на ІІ семестр 2022-2023 н. р. та узгодження із батьками, спеціалістами (ознайомлення з відомостями про прогрес учня).

- Аналіз успіхів дітей, ефективності індивідуально-навчальних програм .

ЗДНВР

Кравченко С.С.,

практичний психолог

Балаш Ю.О.,

асистенти вчителів

 

 

4 засідання

березень

- Взаємний обмін інформацією щодо ефективності навчання з батьками учнів.

- Ознайомлення з відомостями  про прогрес у індивідуальних навчальних планах.

ЗДНВР

Кравченко С.С.,

практичний психолог

Балаш Ю.О.,

асистенти вчителів

 

 

5 засідання

травень

- Аналіз навчальних досягнень учнів за рік.

- Результати роботи з учнями, що навчаються в інклюзивних класах   (представлення портфоліо учнів, учителів).

- Взаємний обмін інформацією щодо ефективності навчання з батьками учнів.

ЗДНВР

Кравченко С.С.,

практичний психолог

Балаш Ю.О.,

асистенти вчителів