Підручники для школи

Дачненський ліцей №1 Дачненської сільської ради

 

Методична робота ліцею

 Аналіз методичної роботи у Дачненському ліцеї № 1 Дачненської сільської ради
за 2021/2022 навчальний рік

         У 2021/2022 навчальному році методична робота в Дачненському ліцеї № 1 Дачненської сільської ради здійснювалася відповідно до Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Державних стандартів початкової  загальної, базової і повної середньої освіти, Концепції Нової української школи, річного плану роботи ліцею, а також відповідно до завдань, визначених у наказі № 72/01-10 від 02.09.2021 року «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2021/2022 навчальному році». Роботу педагогічного колективу було спрямовано на завершення реалізації інноваційного  освітнього проєкту «Школа життєтворчості». З огляду на поставлені завдання у рамках Проєкту, можна зазначити, що була проведена ефективна робота колективу щодо реалізації наступних завдань:

1.         Створення умов для реалізації державного стандарту, соціального та особистісного освітнього замовлення.

2.         Здійснення побудови освітнього процесу з позиції особистісного підходу, формування в школярів навичок самостійно оволодівати інформацією та знаннями.

3.         Створення здоров’язберігаючого середовища – оптимальних умов для навчання та  виховання дітей.

4.         Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.

5.         Вдосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвиток їх творчої ініціативи.

6.         Впровадження нових Державних стандартів: початкової , базової та повної загальної середньої освіти.

7.         Забезпечення ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій.

8.         Реалізація Концепції профільного навчання учнів, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної освіти.

9.         Забезпечення якісної підготовки та проведення ЗНО й підсумкових оцінювань випускників школи.

10.       Формування в  учнів національної  самосвідомості, високих людських якостей  та  почуттів, готовності  до  вибору майбутньої професії.

11.       Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу.

12.       Сприяти діяльності інформаційно-освітнього простору закладу.

         Протягом 2021/2022 навчального року було організовано роботу педагогічних кафедр: учителів гуманітарного циклу, філологічного циклу,  початкових класів,  природничо-математичних дисциплін, класних керівників. Робота кафедр була спрямована на підвищення рівня зацікавленості та мотивації вихованців ліцею до навчання та удосконалення методики проведення уроку. Діяльність педагогічних кафедр спланована відповідно до річного плану роботи ліцею та підпорядкована результативному завершенню роботи над освітнім проєктом «Школа життєтворчості».  На засіданнях педагогічних кафедр вчителі обговорювали як організаційні питання, так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування ключових  компетенцій здобувачів освіти.

          Протягом 2021/2022 н.р. проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення вчителів з нормативними документами, методичними рекомендаціями щодо викладання та оцінювання навчальних предметів, передовим педагогічним досвідом тощо.

          Забезпечення ліцею сучасними технічними засобами проведення навчальних занять, використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних предметів дало змогу покращити,  активізувати та індивідуалізувати зміст навчання, вдосконалити його методи і форми навчання. Педагоги ліцею  володіють інформаційно-комунікаційними технологіями на достатньому рівні, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки.

          Одне з пріоритетних завдань методичної роботи у ліцеї – підвищення професійного рівня вчителя через самоосвіту та самовдосконалення. Саме тому в плані роботи ліцею, а також в плані методичних структур були передбачені індивідуальні та колективні форми роботи: робота над реалізацією інноваційного освітнього проєкту, самостійна робота над удосконаленням фахової компетенції, консультування, творчі звіти, опанування нових форм та методів проведення занять.  Також впродовж навчального року проводився  аналіз роботи вчителів, вивчалася  динаміка навчальних досягнень учнів, проводилось незалежне тестування навчальних досягнень учнів, вивчення рівня професійного росту педагогів (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, виступи тощо), ступінь застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо.

            Атестація педагогічних працівників у школі проводиться у відповідності до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (2010 р.) та наказів Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін і доповнень до Типового положення». З метою стимулювання об’єктивності в оцінюванні роботи кожного педагогічного працівника в І семестрі 2021/2022 навчального  року в ліцеї  проводилася запланована робота з атестації педагогічних працівників. Було складено план роботи  атестаційної комісії в 2021/2022 навчальному році. Підготовлено та видано наказ № 44/06-05-г від  20.09.2021 року «Про створення атестаційної комісії у 2021/2022 н.р.». Подано списки працівників, які підлягають атестації. Згідно плану вчителі, які атестуються, були ознайомлені з нормативними документами щодо атестації.  Складено графік проведення засідань атестаційної комісії. На кінець першого семестру протоколом засідання педагогічної ради школи   були  затверджені  особисті перспективні плани підвищення кваліфікації у 2022 році педагогів та бази їх  даних про підвищення кваліфікації  у міжатестаційні періоди. Незважаючи на введення карантинних заходів та військового стану всі вчителі мали змогу підвищити свій фаховий рівень на різних освітніх платформах, приймаючи участь у різноманітних семінарах, вебінарах, практикумах. Але, з огляду на загрозу життю і здоров’ю педпрацівників унаслідок збройної агресії рф та оголошення в Україні воєнного стану, МОН рекомендувало перенести атестацію в разі неможливості проведення її в заплановані терміни. Тому чергова атестація педагогічних працівників була відтермінована на рік.

          Цілеспрямовано проводилась робота з обдарованими дітьми. Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями є Всеукраїнські учнівські олімпіади, які для багатьох учнів є першим кроком у науку. Вони стають дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримка творчо обдарованої учнівської молоді, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації.

          Відповідно до плану методичної роботи в жовтні було проведено І тур Всеукраїнських олімпіад, виявлено переможців та розпочата підготовча робота до участі у ІІ турі олімпіад. У 2021/2022 н.р. здобувачі освіти 3-11 класів брали участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика. Велика кількість учнів була залучена до участі в інтерактивних конкурсах: Міжнародному конкурсі з англійської мови «Грінвіч»,  Міжнародному конкурсі з німецької мови «Орлятко» Учні ліцею були активними учасниками предметних олімпіад, що проводились на порталі «Всеосвіта», «На урок».

          З метою поліпшення організації роботи з педагогічними кадрами та якісної організації навчально-виховного процесу систематично проводяться наради при директорові.

          Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами різних фахів, проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навченості учнів. Даний вид контролю за станом освітнього процесу здійснювався згідно з річним планом роботи ліцею та відповідно до  перспективного  плану вивчення стану викладання предметів. Результати викладання предметів були заслухані на нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради, докладно проаналізували та оформили у вигляді довідок та наказів по навчальному закладу.

          Для забезпечення безперервного дослідження стану освітнього процесу, наступної його корекції та прогнозування розвитку педагогічної освітньої системи в школі здійснювався педагогічний моніторинг, зокрема з питання ефективності використання технологій дистанційного навчання. Під час карантину, а також після введення в країні військового стану вчителі ліцею організували навчання за допомогою дистанційних  технологій, використовуючи Viber, електронну пошту, Zoom, Skype.  Для онлайн навчання  педагоги використовували  наступні   інтернет платформи: Googleroom, Classroom. За наслідками проведеного моніторингу встановлено, що дистанційне навчання було організовано ефективно завдяки професійним навичкам педагогів, які уміло поєднали дистанційне навчання з традиційними формами роботи.

Аналізуючи проведену  методичну роботу в Дачненському ліцеї № 1  протягом 2021/2022 навчального року, слід відмітити  окремі недоліки, які необхідно усунути у наступному 2022/2023 навчальному році:

  • окремі учителі недостатньо працювали з обдарованими учнями, не залучали їх до участі в конкурсах та турнірах;
  • педагоги залишаються інертними до участі в конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року»;
  • педагоги не достатньо висвітлюють свої надбання у педагогічних виданнях.

 

 

 

 

 

 

                                                           НАКАЗ

09.09.2022                                                                                        № 64/01-10

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами ліцею

у 2022/2023 навчальному році

 

          Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», на підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року №1119, з метою подальшого вдосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами в 2022/2023 навчальному році, підвищення рівня навчально–виховної роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих учителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності, вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду, вивчення та аналізу методичних рекомендацій, нормативних документів, рівня навченості учнів

         

НАКАЗУЮ:

 

1. Заступнику директора з НВР Кравченко Світлані:

1.1. Організувати роботу педагогічного колективу над вирішенням педагогічної проблеми «Розвиток компетентностей учасників освітнього процесу – умова досягнення якісної освіти».

1.2. У рамках роботи над  реалізацією педагогічної проблеми організувати роботу 5- и методичних кафедр: учителів початкових класів;  гуманітарного циклу; природничо-математичного циклу; філологічного циклу; класних керівників.

      1.3. Працювати над підвищенням рівня методичної роботи в закладі.

      1.4. Забезпечити  проведення у 2023 році чергової атестації педагогічних

     працівників.

      1.5. Контролювати  проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації.

      1.6. Забезпечити підготовку та участь учнів закладу у предметних олімпіадах на освітніх порталах «Всеосвіта», «На урок

2. Призначити головами методичних кафедр таких учителів:

    Вайдич Наталію  –  керівником методичної кафедри вчителів гуманітарних дисциплін;                                                              Курик Ганну – керівником методичної кафедри класних керівників;

    Рачинську Юлію – керівником методичної кафедри  вчителів початкових класів;

    Пакіс Наталію – керівником методичної кафедри вчителів природничо- математичного циклу;

    Бідняк Тетяну  – керівником методичної кафедри вчителів філологічного циклу.

3.  Затвердити такий склад науково-методичної ради школи:

  • голова НМР, директор ліцею – Олена  Грабовенко;
  • заступник голови НМР, заступник директора з НВР – Світлана Кравченко;
  • заступник директора з ВР – Олена Гречана
  • голови методичних кафедр – Ганна Курик, Наталія Вайдич, Наталія Пакіс,  Юлія  Рачинська, Тетяна Бідняк;
  • практичний психолог – Юлія Балаш;
  • досвідчений вчитель – Надія  Середа;
  • секретар – Тетяна Іванюк

 4. Учителям- предметникам:

4.1. Постійно використовувати інноваційні технології з метою підвищення якості навчально-виховного процесу.

4.2. Забезпечити організацію ефективної роботи з обдарованою молоддю школи.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної  роботи Кравченко Світлану.

 

                                         

                            

                                                     Директор ліцею                        Олена Грабовенко

З наказом ознайомлена:

________  Світлана  Кравченко