Підручники для школи

Дачненський ліцей №1 Дачненської сільської ради

 

Стратегія розвитку ліцею

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

ДАЧНЕНСЬКОГО ЛІЦЕЮ №1

ДАЧНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

        НА 2023 – 2027 РОКИ

 

                       

    ПАСПОРТ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДАЧНЕНСЬКОГО ЛІЦЕЮ №1

ДАЧНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

        НА 2023 – 2027 РОКИ

Назва

Стратегія розвитку Дачненського ліцею №1 Дачненської сільської ради на 2023-2027 роки

Тип

Стратегія розвитку закладу освіти

Адреса

вул. Клубна, 2а, с. Дачне, Одеський р-н, Одеська обл., 67625

Керівник

Олена Грабовенко, директор ліцею

Підстава для розробки

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням освітньої реформи в Україні.

Нормативно -правова база

Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту» Конвенція ООН про права дитини, Концепція національно-патріотичного виховання, Статут школи.

Мета

Визначити перспективи розвитку ліцею як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Завдання

 1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитку особистості як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

 2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти.

 3. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей.

 4. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу.

5. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно із чинним законодавством (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, педагогічний патронаж).                                

 6. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.

 7. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.

 8. Розвиток у здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

 9. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.

 10. Врахування вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.

 11.Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання).

 12.Виховання свідомого ставлення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.

13. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.

14. Підвищення професійного рівня кадрового по­тенціалу згідно з Положенням про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.

15. Перехід на академічну, організаційну, кадрову автономію закладу.

16. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості  роботи закладу на власному веб-сайті.

Термін реалізації

2023-2027 роки

Етапи реалізації

 Концептуально-організаційний (2023 рік)

 Реалізація проблеми (2024-2025 роки)

 Набуття досвіду (2025-2026 роки)

 Узагальнення результатів (2027 рік)

Ресурсне забезпечення

Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів. Залучення фахівців державних та громадських організацій у якості консультантів. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Структура

1.Загальні положення.

2. Нормативно-правова і організаційна основа Стратегії розвитку ліцею.

3.Вступ.

4.Очікувані результати.

5.Модель випускника Дачненського ліцею №1 Дачненської сільської ради.

6. Освітнє середовище.

7.Освітня діяльність та система оцінювання здобувачів освіти.

8.Педагогічна діяльність.

9. Виховна складова.

10. Управлінська діяльність.

11. Висновки.

Очікувані результати

Освітній процес здійснюється відповідно до Освітньої програми;

• удосконалюється мотиваційне середовище ди­тини;

• здійснюється допрофільне на­вчання, створюються можливості для  вибору учнями освітнього профілю відповідно до індивідуальних психофізичних особливостей та особистих поба­жань;

 • особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг;

 • підвищується професійна майстерність педа­гогів шляхом проходження сертифікації;

• накопичується особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розро­бок тощо);

• здійснюється комп'ютеризація освітнього процесу;

• розширюється мережа гуртків ;

• здобувачі освіти залучаються до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності;

 • посилюється оздоровча спрямованість освітнього процесу, комплексний підхід до гармонійного формування всіх компонентів здоров'я;

• створюється інформаційне забезпечення для пе­реходу закладу до роботи в відкритому інноваційному режимі;

• упроваджуються інноваційні методи формуван­ня життєвої компетентності учнів;

• проводиться діагностика та моніторингові до­слідження якості освітніх послуг;

• автономія закладу ( академічна, організаційна, кадрова).

Показники ефективності

Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад. Зростання позитивного іміджу освітнього закладу та його конкурентоздатності на ринку освітніх послуг.

Контроль, корекція та оцінювання

Системний моніторинг реалізації Стратегії розвитку.

 

 1. Загальні положення

Дачненський ліцей №1 Дачненської сільської ради - це заклад освіти, який передбачає здійснення освітньої діяльності на основі поєднання змісту освіти, визначеного законами України «Про освіту», «Про повну  загальну середню освіту» та постанов Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» та від 30 вересня 2020 року  № 898  «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти».

Цінностями закладу є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих та фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності  на користь іншим людям і суспільству, поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, розвивальний характер навчання та його індивідуалізація, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. 

Місією закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної  загальної середньої освіти, створення гідних умов для  розвитку та реалізації особистісного потенціалу здобувачів освіти. 

Візія школи – ліцей з  початковою школою та гімназією.

Діяльність закладу базується на принципах незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань та передбачає:

 1. Дитиноцентризм в освітній діяльності, раціональність та доцільність у виборі форм і засобів освіти й виховання для задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних можливостей, інтересів.
 2. Автономність закладу у вирішенні основних питань змісту його діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, встановлення демократичних взаємовідносин між  учасниками освітнього процесу.
 3. Науковість та ефективність освітнього процесу на основі сучасних педагогічних досягнень.
 4. Гуманізм освітнього процесу.
 5. Збереження, відновлення і розвиток української національної культурної спадщини та ознайомлення із культурною та духовною спадщиною народів  світу.
 6. Забезпечення фізичного розвитку дитини на основі здоров’язбережувальних технологій освітнього процесу.
 7. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес. 
 8. Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи ліцею.

За результатами самооцінювання діяльності Дачненського ліцею №1 Дачненської сільської ради був сформований SWOT – аналіз, у якому визначені сильні і слабкі сторони роботи, можливості та ризики.

СИЛЬНІ СТОРОНИ

 • Система управління закладом та робота з педагогічними працівниками.
 • Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • Інноваційні технології навчання в умовах дистанційної взаємодії.
 • Забезпечення комп’ютерною технікою та мультимедійними засобами.
 • Підвищення рівня професійної діяльності педагогічних працівників.
 • Кадрова політика.

 

СЛАБКІ СТОРОНИ

 • Слабка мотивація учнів до освітнього процесу.
 • Недостатня робота із дотримання норм академічної доброчесності.
 • Організація роботи з обдарованими дітьми.
 •  Упровадження STEM – освіти.
 • Потреба в покращенні матеріально-технічної бази для організації змішаного та очного навчання.
 • Недостатня згуртованість батьківської громади.

МОЖЛИВОСТІ

 • Упровадження мотивуючої системи оцінювання навчальних можливостей учнів та готовність до цього педагогічного колективу.
 • Упровадження технологій змішаного навчання.
 • Підвищення рівня роботи з обдарованими учнями.
 • Покращення матеріально-технічної бази
 • Залучення батьків до позашкільної та позакласної діяльності.
 • Упровадження STEM – освіти.

 

РИЗИКИ

 • Упереджене ставлення батьків до необхідності участі в навчально-виховному процесі ліцею.
 • Виникнення додаткових витрат на організацію освітньої діяльності, збереження матеріально-технічної бази.

 

 

Мета стратегії розвитку закладу - визначити перспективи розвитку ліцею як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Основні стратегічні завдання розвитку закладу на 2023-2027 роки:

 • створення безпечного та комфортного освітнього середовища, вільного від усіх форм насильства та дискримінації в закладі;
 • розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • удосконалення роботи предметних методичних кафедр педагогічних працівників;
 • удосконалення роботи щодо створення умов для формування індивідуальних освітніх траєкторій учнів в умовах допрофільної та профільної освіти та в системі роботи з обдарованими учнями;
 • упровадження в освітній процес технологій  STEM-освіти, інтегрованих курсів;
 • забезпечення інтелектуальної творчої діяльності учнів, спрямованої на одержання нових знань та пошук шляхів їх застосування; 
 • забезпечення гармонійного розвитку ліцеїстів шляхом співпраці учнів, батьків, учителів, громади, через відкриті стосунки, реалізацію інтересів дитини та свободу й творчість учителя;
 • забезпечення демократичних взаємовідносин в освітньому закладі;
 • збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування здорового способу життя;
 • вдосконалення матеріально-технічної бази;
 • підготовка конкуренто спроможних випускників ліцею, патріотів, які володіють ключовими життєвими компетентностями, здатних до успішної самореалізації в  суспільстві.

2. Нормативно-правова і організаційна основа Стратегії розвитку ліцею:

 • Конвенція ООН про права дитини.
 • Конституція України.
 • Закон України «Про освіту» (зі змінами).
 • Закон України «Про повну загальну середню освіту».
 • Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
 • Указ Президента України від 18.05.2019 №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання».
 • Концепція реалізації державної політики в сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа» на період до 2029 року.
 • Концепція розвитку громадянської освіти в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 року №  710-р.
 • Державний стандарт початкової освіти.
 • Державний стандарт базової  середньої освіти.
 • Програма «Освіта» Дачненської сільської ради на 2021-2025 роки.

 

3. Вступ

Створення Стратегії Дачненського ліцею №1 Дачненської сільської ради на 2023-2027 роки зумовлено якісними змінами змісту освіти згідно із Законом України «Про освіту», Концепцією нової української школи, які полягають у приведенні її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. Пріоритетними напрямами розвитку учнів закладу є формування в них сучасних освітніх компетенцій та високого рівня інформаційної культури, якісну підготовку підростаючого покоління до життя.

Стратегія розвитку закладу спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, внутрішнього моніторингу якості знань здобувачів освіти та якості надання педагогами освітніх послуг, прийняття управлінських рішень. 

Ключовими перевагами стратегії закладу є забезпечення нового змісту освіти (гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість) через широке застосування новітніх інформаційних технологій та педагогіки  партнерства; комплексний підхід до розбудови ліцею і розвитку учня; орієнтація на створення ситуації успіху та позитивний результат.

 

Складові Стратегії розвитку Дачненського ліцею №1 Дачненської сільської ради допоможуть вирішити такі завдання:

- організація методичної роботи в закладі відповідно до  вимог  Закону України « Про освіту»;

- створення умов для проведення освітнього процесу, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;

- організація моніторингів якості знань та надання освітніх послуг;

- професійний розвиток педагогічних кадрів;

- забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази;

- забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу.

 

4.Очікувані результати

Основними очікуваними результатами впровадження Стратегії розвитку Дачненського ліцею №1 Дачненської сільської ради  будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення якості надання освітніх послуг. Стратегія розвитку закладу дасть можливість виробити пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі роки.

Педагоги як учасники дидактичної підсисте­ми сприяють опануванню дитиною компетенцій гармонійної особистості, забезпечують сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психологіч­ного, духовного, соціального становлення особис­тості школярів, досягнення ними рівня освіченості, який відповідає ступеню навчання та потенційним можливостям здобувачів освіти.

Для впровадження в закладі особистісно й компетентнісно зорієнтованого навчання в ліцеї створені сприятливі умови:

• освітній процес здійснюється відповідно до Освітньої програми;

• удосконалюється мотиваційне середовище ди­тини;

• здійснюється профільне на­вчання, створюються можливості вибору учнями освітнього профілю відповідно до індивідуальних психофізичних особливостей та особистих поба­жань;

• особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг;

• підвищується професійна майстерність педа­гогів шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації та сертифікації;

• накопичується особистий педагогічний досвід (створення методичних розро­бок тощо);

• здійснюється комп'ютеризація освітнього процесу;

• розширюється мережа гуртків;

• здобувачі освіти залучаються до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності;

• посилюється оздоровча спрямованість освітнього процесу, комплексний підхід до гармонійного формування всіх компонентів здоров'я;

• створюється інформаційне забезпечення для пе­реходу закладу до роботи в відкритому інноваційному режимі;

• упроваджуються інноваційні методи формуван­ня життєвої компетентності учнів;

• проводиться діагностика та моніторингові до­слідження якості освітніх послуг;

• автономія закладу ( академічна, організаційна, кадрова);

5.Модель випускника Дачненського ліцею №1 Дачненської сільської ради

Моделлю випускника є громадянин держави, який:

 • має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;
 • є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами  людини та її громадянською відповідальністю;
 • уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентно спроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;
 • уміє критично мислити;
 • здатний до самоосвіти і саморозвитку;
 • відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;
 • уміє опрацювати різноманітну інформацію.

Стратегія розвитку закладу розрахована на 5 років і  включає в себе такі складові:

1. Освітнє середовище (створення комфортних умов для навчання та виховання здобувачів освіти, харчування, інформаційно- програмне забезпечення, протидія булінгу та насильству, психолого-педагогічна діяльність, збереження та зміцнення здоров’я учнів та вчителів; матеріально-технічне забезпечення).

2.Освітня діяльність та система оцінювання здобувачів освіти.

3.Педагогічна діяльність.

4.Виховна складова.

4.Управління закладом.

6. Освітнє середовище

Завдання:

 • створення безпечного та комфортного освітнього середовища, вільного від усіх форм насильства та дискримінації в закладі;
 • здійснення комп'ютеризація освітнього процесу;
 • створення інформаційного матеріалу на сайті ліцею про булінг;
 • створення інформаційного забезпечення для пе­реходу закладу до роботи в відкритому інноваційному режимі;
 • створення комфортних умов для навчання та виховання здобувачів освіти, харчування;
 • створення умови для успішної психолого-педагогічної діяльності, збереження та зміцнення здоров’я учнів та вчителів.

Операційні цілі

 

№ з/п

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні

 

 Створення комфортних умов для навчання та виховання здобувачів освіти (приміщення та територія закладу, матеріально-технічна база, безпека життєдіяльності)

1

Оновлення  зелених насаджень

Щорічно

Заступник директора з АГР

2

Заміна дверей у кабінетах №7,8, 13,14,15,16,17,18,19,20

 

2024 рік

Заступник директора з АГР

3

Ремонт класних приміщень, що знаходяться на ІІ поверсі корпусу №1,  у корпусі №2 і №3.

 

2027 рік

Заступник директора з АГР

4

Ремонт твердого покриття території закладу

2025 рік

Заступник директора з АГР

5

Оновлення матеріальної бази навчальних кабінетів

 

Постійно

Заступник директора з АГР

6

Модернізація бібліотеки школи

 

2026 рік

Заступник директора з АГР, завідуюча бібліотекою

7

Побудова огорожі навколо корпусу початкової школи

 

2024 рік

Заступник директора з АГР

8

Документальне оформлення роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Затвердження інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Вересень – жовтень

2023 року

Директор ліцею, заступник з НВР

9

Облаштування ресурсної кімнати для корекційно- розвивальних занять з дітьми, що мають ООП

2023 рік

Шкільна медсестра

10

Побудова укриття

2023 рік

Заступник директора з АГР

11

Облаштування туалетів для користування дітьми з ООП

2024 рік

Заступник директора з АГР

12

Придбання обладнання для STEM-лабораторії

2024 рік

Заступник директора з АГР

13

Облаштування медичного кабінету

2026 рік

Заступник директора з АГР

14

Побудова туалету в спортивній залі

2027 рік

Заступник директора з АГР

15

Ремонт опалювальної системи ліцею

2024 рік

Заступник директора з АГР

16

Ремонт даху на корпусах №2 і №3

2025 рік

Заступник директора з АГР

17

Облаштування класу безпеки

2023 рік

Заступник директора з АГР

Забезпечення повноцінного харчування учнів під час освітнього процесу

18

Побудова приміщення для харчування учнів

2023 рр.

Заступник директора з АГР

19

Спланувати заходи щодо організації харчування в навчальному закладі

Вересень,

щороку

Директор ліцею

20

Організувати санітарно-освітню роботу, спрямовану на отримання знань про правильне харчування і здоровий спосіб життя, профілактику гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь

Постійно

Шкільна медсестра

21

Підтримувати належні умови для харчування здобувачів освіти і працівників

Постійно

Шкільна медсестра

22

Провести анкетування батьків щодо організації гарячого харчування в ліцеї

Вересень 2023 року

Класні керівники

23

Скласти графік режиму  харчування учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій

Вересень,

щороку

Заступник директора з ВР

Постійне вдосконалення інформаційно-програмного забезпечення навчального закладу

24

Створювати умови для безпечного використання мережі Інтернет, формувати навички безпечної поведінки в інтернеті в учасників освітнього процесу

Постійно

Директор ліцею,

заступник директора з АГР

25

Поповнювати матеріальну базу, забезпечувати регулярне оновлення комп’ютерів, ноутбуків, проєкторів, телевізорів та інших засобів ІКТ

Постійно

Директор ліцею,

заступник директора з АГР

26

Виховувати серед учителів та учнів необхідність дотримуватись правил академічної доброчесності 

Постійно

Адміністрація ліцею, педагогічний колектив

27

Підтримувати роботу сайту ліцею та сторінок в соціальних мережах, завантажувати новини та поновлювати розділи

Постійно

Директор ліцею, відповідальна за вебсайт

Протидія булінгу та насильству

28

Створити інформаційний матеріал на сайті ліцею про булінг та методи протидії

Вересень 2023 року

Заступник директора з ВР

29

Розмістити на інформаційних стендах ліцею  телефон гарячої лінії протидії булінгу

Вересень 2023 року

Практичний психолог

30

Розмістити інформаційний матеріал на стендах ліцею «Стоп! Булінг»

Постійно

Практичний психолог

31

Вивчення законодавчих документів, практик протидії булінгу з педагогами ліцею

Систематично

Заступник директора з ВР, практичний психолог

32

Публікація на сайті ліцею правил поведінки здобувачів освіти, плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування), порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Систематично

Заступник директора з ВР

33

Розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб, проведення розслідування, засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), прийняття рішення за результатами проведеного розслідування

 

За потребою

Директор ліцею

34

Організація семінарів, вебінарів для батьківської громади  щодо запобігання та протидії домашньому насильству

Систематично

Заступник директора з ВР, практичний психолог

35

Години відвертого спілкування за участю офіцерів поліції

Систематично

Заступник директора з ВР

36

Проведення засідання методичної кафедри класних керівників  на тему «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків булінгу серед учасників освітнього процесу»

2023-2027 рр.

Голова педагогічної кафедри класних керівників

37

Обговорення питання протидії булінгу на батьківських зборах  «Шкільний булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою»

Систематично

Заступник директора з ВР

38

Профілактичні бесіди із здобувачами освіти щодо попередження злочинності та правопорушень, жорстокого поводження з дітьми, запобігання дитячій бездоглядності, здійснення правового виховання, формування моральних цінностей та якостей, пропаганда здорового способу життя

Систематично

Заступник директора з ВР,

класні керівники

39

Здійснення інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі в рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства») щодо формування нетерпимого ставлення в суспільстві до насильницької моделі поведінки, активізації рекламних кампаній та заходів у сфері запобігання та домашньому насильству

Систематично

Заступник директора з ВР

 Психолого-педагогічний супровід

40

Психолого-педагогічний супровід адаптації учнів 1, 5, 10 -х  класів.

Упродовж року

Практичний психолог

41

Консультації для батьків, проведення індивідуальних та групових  консультацій.

Упродовж року

Практичний психолог

42

Визначити рівень тривожності учнів, які потребують особливої уваги.

Упродовж року

Практичний психолог

43

Визначати індивідуальний рівень толерантності учнів 5 -11 класів.

Упродовж року

Практичний психолог

44

Проводити профілактичні бесіди з учнями,  схильними до правопорушень.

Упродовж року

Практичний психолог

45

Проводити профілактичні заняття для учнів та батьків (бесіди, відеолекторії, тренінги).

Упродовж року

Практичний психолог

46

Психологічний супровід дітей з ООП

Упродовж року

Практичний психолог

47

Робота з педагогами (індивідуальні та групові консультації, лекторії, тренінги, круглі столи)

Упродовж року

Практичний психолог

48

Визначення професійних схильностей учнів 9-х та 11-х класів

Упродовж року

Практичний психолог

             

 

7. Освітня діяльність та система оцінювання здобувачів освіти

 

Завдання:

 • забезпечення якості освіти відповідно до потреб держави, сім’ї, заявленого профілю закладу;
 • створення якісної системи психолого-педагогічного супроводу  освітнього процесу;
 • спрямування освітньої діяльності на формування ключових компетентностей учнів;
 • забезпечення якісної допрофільної освіти;
 • реалізація запитів батьків та учнів щодо формування профільного ліцею;
 • якісна підготовка здобувачів освіти до продовження навчання у вишах;
 • забезпечення освітніх потреб обдарованої молоді;
 • удосконалення системи оцінювання знань учнів;
 • конкретизація існуючих державних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • спрямування оцінювання на перевірку рівня оволодіння ключовими компетентностями;
 • оприлюднення  критеріїв оцінювання в закладі;
 • використання самооцінювання та взаємооцінювання учнів у процесі навчальної діяльності;
 • забезпечення якісного зворотнього зв’язку між вчителями та учнями.

Операційні цілі

 

№ з/п

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні

Забезпечення якості освіти відповідно до потреб держави, сім’ї, заявленого профілю закладу

1

Приведення у відповідність з нормами наповнюваність класних колективів в закладі.

До 01.09. кожного року

Адміністрація

2

Забезпечення рівномірного розподілу учнів за групами для вивчення української та іноземних мов, інформатики, трудового навчання

До 01.09.

кожного року

Адміністрація

3

Вивчення запитів батьків учнів майбутніх  5-х класів щодо вивчення ІІ іноземної мови.

До 01.09.кожного року

Адміністрація

4

Проведення діагностичних контрольних робіт на початку навчального року.

До 15.09.

кожного року

Адміністрація, вчителі –предметники

5

Проведення психологічних досліджень новосформованих класних колективів

До кінця вересня кожного року

Практичний психолог

6

Вивчення стану освітнього процесу у 5-9 класах

Протягом І семестру

Заступник директора з НВР

7

Вивчення стану освітнього процесу у 10-11 класах

Протягом ІІ семестру

Заступник директора з НВР

8

Моніторинги стану викладання окремих предметів.

Протягом року

Адміністрація

9

Моніторинг якості знань учнів за результатами адміністративних контрольних робіт

Протягом року

Адміністрація

10

Моніторинг якості знань учнів за результатами семестрового оцінювання.

Січень, червень

Адміністрація

Допрофільна та профільна  освіта в закладі

11

Діагностування учнів 7,8-х класів для виявлення  допрофільного напрямку

Квітень

Психологічна служба, адміністрація

12

Розподіл варіативної частини робочого навчального плану Освітньої програми для 7, 8-х класів відповідно до результатів допрофільної діагностики.

Червень

Адміністрація

13

Профільна діагностика учнів 9-х класів. 

Січень

Адміністрація

14

Анкетування батьків 9-х класів щодо профільної освіти учнів.

Січень

Адміністрація

15

Батьківські збори в    9-х класах щодо подальшої освіти учнів. Ознайомлення з Типовою освітньою програмою профільного ліцею (напрямками профілізації).

Березень

 

 

 

 

Адміністрація

16

Розробка Освітньої програми для профільних класів.

Травень- червень

Адміністрація

17

Формування профільних ліцейних 10-х класів на наступний навчальний рік з числа учнів-випускників 9-х класів ліцею.

Червень

 

 

 

Адміністрація

18

Діагностика рівня знань учнів новостворених ліцейних класів.

Вересень

Адміністрація

19

Вивчення стану освітнього процесу в 11 (12)-х ліцейних класах.

Грудень

Адміністрація

20

Вивчення стану підготовки учнів випускних ліцейних класів до ЗНО.

Лютий

Адміністрація

21

Моніторинг результатів ЗНО.

Червень

Адміністрація

22

Робота над виправленням недоліків, виявлених під час моніторингів результативності освітнього процесу (самоосвіта вчителів, організація семінарів-практикумів, обмін досвідом)

Постійно

Адміністрація

Робота з обдарованими дітьми

23

Систематично поповнювати

шкільний інформаційний банк даних про інтелектуально обдарованих дітей;

творчо обдарованих дітей; спортивно обдарованих дітей;

технічно обдарованих дітей

 

Щорічно, вересень-жовтень

Психологічна служба

24

Залучення обдарованих учнів до гуртків (за сферами обдарованості).

З вересня, щороку

Адміністрація

25

Участь обдарованих учнів у конкурсах-захистах пошуково-дослідницьких робіт, предметних олімпіадах різних рівнів, мистецьких конкурсах, міжнародних конкурсах, освітніх програмах, проєктах

Постійно

Адміністрація

26

Забезпечення умов для

систематичного підвищення

майстерності вчителів, які

працюють з обдарованими

дітьми, шляхом участі в

семінарах і практикумах.

Постійно

Адміністрація

27

Участь обдарованих учнів у конкурсах-захистах пошуково-дослідницьких робіт, предметних олімпіадах різних рівнів, мистецьких конкурсах, міжнародних конкурсах, освітніх програмах, проєктах

Постійно

Адміністрація

28

Стимулювання учнів до участі в наукових та творчих конкурсах, олімпіадах, змаганнях

Постійно

Адміністрація

Розвиток учнів за індивідуальними освітніми траєкторіями

29

Створення індивідуальних освітніх програм для учнів з особливими освітніми потребами

За потребою

Адміністрація,

команда-супроводу,

вчителі-предменики

30

Організація індивідуального навчання учнів (педагогічний патронаж)

За потребою

Адміністрація

31

Організація екстернатної форми навчання

За потребою

Адміністрація

32

Організація консультацій для  учнів, які мають початковий рівень в навчанні

За потребою

Адміністрація

                                                     

                                                    Оцінювання учнів

33

Приведення системи оцінювання учнівських досягнень у відповідність з нормативними документами МОН України

Постійно

Адміністрація

34

Деталізація наявних критеріїв оцінювання відповідно до видів діяльності учнів

Постійно

Адміністрація, методичні об’єднання

35

Забезпечення оприлюднення критеріїв оцінювання.

Постійно

Адміністрація

36

Результати формувального оцінювання особистих надбань учнів 1-2-х класів здійснювати вербальною оцінкою за допомогою оцінювальних суджень. Оцінювання письмових робіт – з використанням цеглинок LEGO. Тематичні діагностувальні роботи виражати за допомогою оцінних суджень.

Постійно

Класоводи 1-2 класів

37

Підсумкові результати оцінювання особистісних надбань учнів 3- 4-х класів виражати рівневою оцінкою.

Травень

Класоводи 3-4-х класів

38

Рівневе оцінювання 5-х класів в НУШ

І семестр

Вчителі-предметники

39

Бальне оцінювання 5-х класів в НУШ

ІІ семестр

Вчителі- предметники

40

Активізувати роботу з батьками щодо формування відповідального ставлення до навчання здобувачів освіти

Постійно

Класні керівники, класоводи

STEM - ОСВІТА

41

Опрацювати нормативну базу із

запровадження STEM - освіти в ліцеї

2023 рік

Адміністрація, педагогічний колектив

42

Розробка науково-методичного забезпечення та впровадження сучасних засобів навчання

2023-2027

Адміністрація, педагогічний колектив

43

Вивчати досвід роботи із запровадження STEM - освіти (курси, вебінари, тренінги,

майстер-класи, онлайн-платформи)

2023-2027

Адміністрація, педагогічний колектив

44

Запровадити STEM – освіту в ліцеї

2023-2027

Адміністрація

45

Забезпечити доступ до високошвидкісного

Інтернету

2023-2027

Адміністрація

46

Аналіз процесу розбудови та динаміки розвитку STEM-освіти, виявлення проблем та прогнозування подальших тенденцій впровадження напрямів STEM- освіти в учнівському середовищі

2027 рік

Адміністрація, педагогічний колектив

 

8. Педагогічна діяльність

Завдання:

 • атестація педагогічних працівників;
 • вивчення якості забезпечення освітнього процесу педагогічними кадрами, готовими до роботи в нових умовах;
 • створення середовища цілеспрямованого саморозвитку творчо-ініціативного педагога;
 • створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем;
 • створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження інноваційного досвіду роботи;
 • формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості;
 • упровадження STEM-освіти для надання якісної освіти учнівству з природничо-математичних дисциплін.

 

Операційні цілі

№ з/п

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні

1

Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів шляхом атестації та сертифікації.

Протягом року

Адміністрація

2

Організація роботи педагогічного колективу на засадах академічної доброчесності.

Протягом року

Адміністрація

3

Організація навчання за напрямами та проблематикою STEM-освіти

Постійно

Адміністрація

4

Проведення анкетування, опитування, самооцінювання педагогічних працівників з метою удосконалення освітнього процесу в ліцеї

2023-2027 рр.

Адміністрація,

керівники МК

5

Створення бази даних досвіду роботи педагогічних працівників з проблемного питання «Розвиток компетентностей учасників освітнього процесу – умова досягнення якісної освіти»

Травень-червень

2023 року

Заступники з НВР, ВР,

керівники МК

6

Планування та організація  роботи творчих груп, наставництва для професійного самовдосконалення педагогічних працівників ліцею.

Вересень, травень, кожного року

Адміністрація

7

Освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

– засідання педагогічної ради, круглі столи, методичні семінари тощо;

– творча діяльність педагогів у методичних

об’єднаннях;

– участь у науково-практичних конференціях;

– узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег;

– розміщення власних розробок уроків та виховних заходів на освітніх платформах.

Постійно

Заступники з НВР, ВР,

керівники МК

8

Вдосконалення навичок володіння ІКТ шляхом упровадження в дистанційне навчання цифрових інструментів (Google платформи, Learning Apps.org).

Постійно

Заступники з НВР, ВР,

керівники МК

9

Упровадження сучасних освітніх технологій та мережі Інтернет в процес формування компетенцій сучасного учня.

Постійно

Заступники з НВР, ВР,

керівники МК

10

Надання рекомендацій щодо впровадження

інновацій у практику роботи ліцею:

- рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії;

- надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку.

Протягом року

Заступники з НВР, ВР,

керівники МК

11

Упровадження в практику проведення щорічного методичного тижня за спільною освітньою проблемою з метою активізації професійної діяльності

Постійно

Заступники з НВР, ВР,

керівники МК

 

9.Виховна складова

Завдання:

 • забезпечення наступності та системності національно-патріотичного виховання;
 • залучення учнів до вивчення культури, історії України, пропагування кращих здобутків національної спадщини, підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих об'єднань, гуртків, організація екскурсій, зустрічей із цікавими людьми;
 • проведення спортивних змагань, заходів військово-патріотичного виховання, спрямованих на утвердження здорового способу життя сучасної молоді;
 • розвиток системи профорієнтаційної діяльності щодо подальшої самореалізації особистості у сучасному освітньому просторі;
 • виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності через традиційні та інноваційні технології в освітньому процесі;
 • виховання правової культури в умовах демократичного суспільства;
 • формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності з урахуванням внутрішніх міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив подальшої інтеграції українського суспільства у європейський простір 

Заходи національно-патріотичного виховання

 

 

 

з/п

Тематика заходів

Термін виконання

Відповідальні

1

 Розширення напрямів співробітництва ліцею із  громадськими, благодійними організаціями та об’єднаннями, органами державного управління, військовими частинами Збройних Сил України з питань патріотичного виховання дітей

Постійно

Заступник директора з ВР, педагог – організатор

2

Забезпечення системного впровадження в ліцеї програм і проєктів, організація та проведення виховних заходів, спрямованих  на формування в дітей та молоді  громадянської самосвідомості, особистої відповідальності за долю і єдність країни

Постійно

Заступник директора з ВР, класні керівники 1-11 класів

3

Сприяння  залученню до заходів з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді  бійців АТО та ООС, волонтерів, членів громадських організацій, які виявляють активну громадянську позицію

Систематично

Заступник директора з ВР, педагог – організатор

4

Поповнення бібліотечних фондів актуальною літературою національно-патріотичного спрямування

Постійно

Завідуюча шкільною бібліотекою

 

5

Упорядкування та утримання в належному стані меморіальних комплексів, пам’ятників і меморіальних дошок, встановлених на честь захисників України

Постійно

Педагог – організатор

6

Проведення проблемно-тематичних семінарів національно-патріотичного спрямування для педагогів:

– «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді»;

– «Формування громадянина-патріота в середовищі активного навчання»;

– «Формування предметних компетентностей юнаків з бойової підготовки  на заняттях з предмета «Захист України»

Ситематично

Заступники з НВР, ВР, керівник методичної кафедри класних керівників.

7

Здійснення інформаційного наповнення рубрики «Національно-патріотичне виховання юного покоління» на сторінках ліцею в соціальних мережах

Систематично

Заступник директора з ВР

8

Проведення просвітницьких та виховних тематичних заходів, присвячених героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України та заходів з нагоди пам’ятних дат:

- Дня Соборності України;

- Дня пам’яті Героїв Крут;

- Дня Героїв Небесної Сотні;

- Дня примирення;

- Дня Захисника України;

- Дня Гідності та Свободи.

Щорічно

Класні керівники

1-11 класів

9

Надання посильної допомоги воїнам АТО та ООС, пораненим захисникам Вітчизни у рамках проведення благодійної волонтерської акції «Учасник АТО та ООС з нашого села»

Систематично

Педагог – організатор

 

10

Організація участі дітей  в Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка

Щорічно

Вчителі української мови  та літератури

 

11

Створення в ліцеї сприятливих умов для функціонування ефективних моделей діяльності органів учнівського самоврядування в рамках партнерської співпраці педагогів, учнів, батьків

Постійно

Педагог – організатор

 

         

 

 

 

 

 

10. Управлінська діяльність

 

 Завдання:

 • управління якістю освіти на основі інноваційних технологій та освітнього моніторингу;
 • забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно надавати освітні послуги здобувачам освіти;
 • створення умов для продуктивної творчої діяльності та проходження сертифікації педагогів.

 

 

Операційні цілі

 

№ з/п

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні

1

Здійснення самоаналізу роботи закладу та планування роботи з виправлення виявлених недоліків

Квітень

Адміністрація

2

Розробка Освітньої програми на наступний навчальний рік

Травень-червень

Директор, заступник з НВР

3

Розробка проєкту річного плану роботи на наступний навчальний рік

Квітень-червень

Адміністрація

4

Удосконалення комфортного освітнього середовища в закладі

До початку навчального року та у вересні щороку

Адміністрація

5

Планування мережі класів на майбутній навчальний рік

Квітень-червень

Директор з НВР

6

Створення умов для організації інклюзивного навчання

До 01.09.

Адміністрація, асистенти вчителів

7

Забезпечення рівномірного розподілу учнів за групами для вивчення української та іноземних мов, інформатики, технологій.

До 01.09.

кожного року

Адміністрація

8

Організація педагогічного патронажу, домашнього, індивідуального навчання  та екстернату

За потребою

Адміністрація

9

Затвердження режиму роботи та розкладу уроків закладу

На 01.09.

Директор, заступник з НВР

10

Розроблення та затвердження правил внутрішньошкільного розпорядку

На 01.09.

Адміністрація

11

Організація харчування в закладі

На 01.09.

Директор, медсестра

12

Організація роботи спецмедгруп з фізичної культури

На 01.10.

Директор, медсестра

13

Комплектація закладу педагогічними кадрами 

До 01.09.

Директор 

14

Розробка попередньої тарифікації на наступний навчальний рік

Червень

Директор, заступник з НВР

15

Тарифікація педагогів

До 05.09.

Заступник з НВР

16

Оформлення статистичних звітів

01.09.

Директор, класні керівники

17

Контроль за веденням ділової документації

Постійно

Адміністрація

18

Організація дистанційного навчання

За потреби

Директор, заступник з НВР

19

Планування атестації та сертифікації педпрацівників

До 01.10.

Заступник з НВР

20

Планування підвищення кваліфікації педагогів

До 01.01.

Заступник з НВР

21

Керування самоосвітою вчителів

Постійно

Заступник з НВР

22

Впровадження інноваційних форм управлінської та освітньої діяльності в закладі

Постійно

Директор, заступники

23

Сприяння участі учителів у конкурсах фахової майстерності

Постійно

Директор, заступники

24

Планування, здійснення та аналіз діагностичних та моніторингових досліджень якості знань учнів

До червня (до річного планування на кожен наступний рік)

Заступник з НВР

25

Організація проведення державної підсумкової атестації, забезпечення участі випускників у зовнішньому незалежному оцінюванні, залучення педпрацівників до роботи на пунктах тестування ЗНО

Жовтень - червень

Заступник з НВР

26

Замовлення та видача документів про освіту

Жовтень, травень, червень

Заступник з НВР

27

Надання допомоги в організації учнівського самоврядування

Вересень

Заступник з ВР, педагог- організатор

28

Ініціювання залучення батьків, вчителів та громади  до управління закладом

Постійно

Директор

29

Організація медоглядів вчителів та учнів

Щороку

Директор, медсестра

30

Стимулювання професійної діяльності педагогів

Щороку

Директор

 

11.Висновки

Стратегія передбачає створення в ліцеї умов, за яких учень зможе реалізувати все найкраще, що закладене природою, і зрозуміє, що він сам відповідає за розвиток своїх здібностей. Різні напрямки стратегії об’єднані спільною метою: дати високоякісну академічну, морально-психологічну підготовку кожному випускнику ліцею, забезпечити учнів високим рівнем компетентностей.