Підручники для школи

Дачненський ліцей №1 Дачненської сільської ради

 

Освітня програма

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Дачненського ліцею №1

Дачненської сільської ради

на 2022/2023 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

                                                                            Схвалено

                                                                                             на засіданні педагогічної

                                                                 ради  ліцею

                                                                                                   протокол № 6 від 10.06.2022 р.

                                                                                          Голова педагогічної ради

                                                                                            _________Олена Грабовенко

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Розділ 1. Призначення школи та засіб її реалізації

 

Розділ 2. Опис «моделі» випускника школи

 

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

 

Розділ 4. Освітня програма закладу та її обґрунтування

 

4.1. Освітня програма початкової освіти

 

4.2. Освітня програма базової середньої освіти

 

4.3. Освітня програма 10-11 класів (профільна освіта)

 

Розділ 5. Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами

 

   Розділ 6. Інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

   Розділ 7. Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому

  педагогічних технологій

 

Розділ 8. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

  Розділ 9.   Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

  Розділ 10. Структура навчального року

 

Додатки.

 

 

 

 

Розділ 1

Призначення школи та засіб її реалізації

 

Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації, а саме:

 • уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
 • надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);
 • поглиблене вивчення окремих предметів;
 • надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
 • оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної  культури;  формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю два роки.

 

Розділ 2

Опис "моделі" випускника школи

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Усі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи повинен мати міцні знання і вміло користуватися ними. Знання та вміння, отримані учнем, тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він уміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

 • випускник школи добре проінформована особистість;
 • прагне до самоосвіти та вдосконалення;
 • готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави;
 • є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;
 • свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

 

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, умотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів, успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземними мовами на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціальногодобробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

 

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі села, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються для визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

 1. Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державних освітніх стандартів.
 2. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів.
 3. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм.
 4. Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності.
 5. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів.
 6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки.
 7. Проведення атестації та сертифікації педагогів.
 8. Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

 

Розділ 4

Освітня програма закладу та її обґрунтування

 

4.1.Освітня програма початкової освіти

 

Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початковоїосвіти.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення, які будуть подані в рамках навчальних планів.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Зміст програми дає можливість формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей:

 1. вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
 2. здатність спілкуватися українською та англійською мовами, що передбачає активне використання української мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади; можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;
 3. математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;
 4. компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
 5. інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання зміну

близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

 1. екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміння важливості збереження природи для сталого розвиткусуспільства;
 2. інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
 3. навчання упродовж життя, що передбачає опанування уміннями інавичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
 4. громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;
 5. культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;
 6. підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі засад інтеграції, міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, використання яких посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування цілісного світогляду. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

 

 

4.1.1.Освітня програма 1-4-х класів

 

Освітню програму для 1-4 класів школи розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», у відповідності до Державного стандарту початкової освіти та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), затвердженої наказами МОН України №1272 та №1273 від 08.10.2019 року.

 У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

 • дитиноцентрованості і природовідповідності;
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • наступності і перспективності навчання;
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

         - логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей,  потреб та інтересів дітей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);
 • математична - спрямована на формування математичної та інших ключових

компетентностей;

 • природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового    світогляду,    становлення    відповідальної     природоохоронної  поведінки у навколишньому світі;
 • технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;
 • інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;
 • соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;
 • громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;
 • мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчогосамовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;
 • фізкультурна - формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

 

 

 

 

 

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

 

1

 

2

 

3

 

4

Мови і літератури

Українська мова

5

5

5

5

Іноземна мова (англійська)

2

3

3

3

Математика

Математика

3

3

4

4

Природознавство

Я досліджую світ

7

8

7

7

 

Інформатика

 

 

1

1

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

Разом

 

19 +3

21+3

22+3

22+3

 

Додаткові години:

1

1

1

1

 

на предмети:

 

 

 

 

Індивідуальні заняття

1

1

1

1

 

Гранично допустиме навантаження на 1 уч.

20

22

23

23

Всього фінансується

з бюджету

23

25

26

26

 

 

У процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

 

 

4.2.Освітня програма базової середньої освіти

Освітню програму для 5-их класів НУШ на 2022/2023 навчальний  рік розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р). Програма враховує вимоги Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020р. №898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» (у 5 класі), наказ МОН України від 19.02.2021р. № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти», Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у 5-х класах ЗЗСО за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» (лист МОН України від 06.08.2021 №4.5/2303-21). У зв’язку із  військовими подіями, що  мають місце в Україні, забезпечення якісного виконання освітньої програми в 2022/2023 навчальному році в закладі можливе через впровадження дистанційного навчання за допомогою платформ Zoom, Google диск, Google Classroom.

Зберігаючи наступність із початковою школою, забезпечуємо подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток, формуємо здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховуємо ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, шанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Зміст програми дає можливість формувати у здобувачів освіти такі ключові компетентності:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися українською та англійською мовами, що передбачає активне використання української мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади; можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають    формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміння важливості збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання упродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані. Робочий навчальний план для 5-х класів на 2022/2023 навчальний рік складено за Типовим навчальним планом для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою відповідно до Типової освітньої програми для 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН № 235 від 19.02.2021 року.

Освітні галузі

Навчальні предмети та галузеві інтегровані курси

5

Мовно-літературна

Українська мова

4

Українська література

2

Зарубіжна  література

1,5

Іноземна мова (англійська)

3,5

Математична

Математика

5

Природнича

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

2

Соціальна і здоровязбережувальна

Інтегрований курс «Здоровя, безпека та добробут»

1

Етика

0,5

Громадянська та історична

Вступ до історії України та громадянської освіти

1

Інформатична

Інформатика

1,5

Технологічна

Технології

2

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

2

Фізична культура

Фізична культура

3

 

Разом

26+3

 

Додаткові години:

2

Друга іноземна мова (німецька)

2

Гранично допустиме навантаження на 1 учня

28

Всього фінансується

з бюджету

28+3

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не      мають цілої кількості годин, будуть викладатися впродовж року, а саме:

 • зарубіжна література –2 години на тиждень у І семестрі та 1 година на  тиждень у ІІ семестрі;
 • іноземна мова (англійська мова) – 3 години на тиждень у І семестрі та 4 години на тиждень у ІІ семестрі;
 • інформатика – 2 години у І семестрі та 1 година у ІІ семестрі;
 • етика – 1 година на тиждень у ІІ семестрі.

 

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (6-9-і класи) (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою (таблиця 10).

Освітня програма окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, визначає загальний обсяг навчального навантаження, очікувані результати навчання учнів, рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти, вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслює навчальний план закладу, який дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Варіативна складова визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів. Варіативна складова використана на:

 • запровадження курсів за вибором, що розширюють обрану навчальним закладом світоглядне спрямування ;
 • проведення факультативних занять.

Формування варіативної складової відбувається на підставі побажань учнів, за навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Під час розподілу варіативної складової навчального плану враховано гранично допустиме навантаження на одного учня, уроки фізичної культури при визначенні цього показника не враховувались.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти,

пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику предмета . Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо);

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно- цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм

за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту

8

Соціальна і

громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиціїбез передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби іздискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально- економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістово - інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Естетична культура

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культу

 

Навчальні плани 6-9-их класів передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Робочий навчальний план для 6-9-х класів складено за  Навчальним планом  закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405  (таблиця 10).

Освітні галузі

Навчальні предмети

6

7

8

9

Мова і література

Українська мова

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

Англійська мова

2

2

2

2

Німецька мова

2

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

1

Естетична

культура

Музичне мистецтво

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

1

1

Математика

Математика

4

-

-

-

Алгебра

-

2

2

2

Геометрія

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

-

-

-

-

Географія

2

2

2

1,5

Біологія

2

2

2

2

Фізика

-

2

2

3

Хімія

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

1

1

1

Інформатика

1

1

2

2

Здоров’я і

фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

 

Разом

27,5

+

3

29

+

3

29,5

+

3

31

+

3

 

Додаткові години:

3,5

3

3,5

2

Курси за вибором

 

 

 

 

Етика

1

 

 

 

Українознавство

1

1

1

1

Факультатив

 

 

 

 

Розвиток мовлення

1

 

 

 

Сучасна  українська літературна мова

 

1

 

 

Практикум з правопису

української мови

 

 

1

1

Синтаксис простого речення

 

 

1

 

Основи програмування

 

1

0,5

 

Уроки з охорони довкілля

0,5

 

 

 

Гранично допустиме навантаження на 1 учня

31

32

33

33

 

Всього фінансується

з бюджету

31+3

32+3

33+3

33 +3

 

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не      мають цілої кількості годин, будуть викладатися впродовж року, а саме:

6-і класи:

 • українська мова – 3 години на тиждень у І семестрі та 4 години на тиждень у ІІ семестрі.

7-і класи:

 • українська мова – 2 години на тиждень у І семестрі та 3 години на тиждень у ІІ семестрі;
 • хімія – 2 години на І семестр та 1 годину на тиждень у ІІ семестрі.

8-і класи:

 • історія України – 2 години на тиждень у І семестрі та 1 годину на тиждень у ІІ семестрі.

9-і класи:

 • історія України – 2 години на тиждень у І семестрі та 1 годину на тиждень у ІІ семестрі.
 • Географія – 1 година на тиждень у І семестрі та 2 години на тиждень у ІІ семестрі.

 

 

 

 1. Освітня програма 10-11 класів (профільна середня освіта)

 

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані.

 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

За модульним принципом реалізується зміст базового предмета «Фізика і астрономія». У такому разі розподіл годин між модулем фізики і модулем астрономії здійснюється відповідно до навчальних програм.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології»)

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

 • базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;
 • профільні предмети;
 • факультативні курси.

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання прийнято з урахуванням освітніх потреб учнів,  кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази тощо.

Кількість годин для вивчення профільного предмета складається з кількості годин, відведених навчальним планом ліцею на вивчення відповідних базових предметів і кількості годин, передбачених на профільні предмети;

Залишок навчальних годин, передбачених на вивчення профільних предметів, використано для збільшення кількості годин на вивчення базових предметів з урахуванням потреб учнів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти окреслені у Державному стандарті. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти,

пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей.

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо);

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно- цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиціїбез передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби іздискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарнихнорм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотинутощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально - економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово - інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Освітні програми для учнів 10-11 класів, розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018

№408 у редакції наказу №1493 від 28.11.2019 року) філологічного напрямку (таблиці 2,3).

 

Навчальні предмети

 

10  клас

Профільний рівень

 

11-А клас

Профільний рівень

 

11-Б клас

Профільний рівень

Українська мова

2

2

2

Українська література

2

2

2

Зарубіжна література

1

1

1

Іноземна мова (англ..)

2

2

2

Історія України

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Громадянська освіта

2

-

-

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

3

Біологія і екологія

2

2

2

Географія

1,5

1

1

Фізика і астрономія

3

4

4

Хімія

1,5

2

2

Фізична культура

3

3

3

Захист України

1,5

1,5

1,5

Інформатика

1,5

1,5

1,5

Технології

1,5

1,5

1,5

Разом

27 + 3

26+3

26+3

Додаткові години:

8

9

9

на вивчення предметів

 

 

 

Українська мова

2

2

2

Українська література

2

2

2

Математика

1

1

1

Зарубіжна література

1

1

1

Англійська мова

-

1

1

Факультативи:

 

 

 

 «Культура та мистецтво Великобританії»

1

-

-

Українська мова „Орфографічний практикум”

1

1

1

"Стежками історії"

 

1

1

Гранично допустиме навантаження на 1 уч.

33

33

33

Всього фінансується з бюджету

38

38

38

 

Профілі навчання для 10-го класу –  філологічний (українська філологія).

Профіль навчання для 11-х класів – філологічний (українська філологія).

Вони містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів, а також передбачає години на факультативні заняття.

Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

У 10-11 класах із варіативної частини  виділено по 2 тижневі години на вивчення  української мови, української літератури, 1 годину зарубіжної літератури, 1 годину математики, 1 годину англійської мови (11-і класи), по 1 тижневій годині  на факультатив з англійської мови (10-й клас), української мови(10-11-і класи) та історії України (11 клас)  за рахунок додаткових годин, виділених на вивчення профільних предметів і спеціальних курсів.

Вибірково-обов’язковими предметами визначені «Інформатика», «Технології», що вивчаються на рівні стандарту.

Освітня програма закладу повної середньої освіти має передбачати досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

 

 

Розділ 5

Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами

 

На виконання Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 (зі змінами, внесеними Постановою КМ від 09.08.2017№ 588),листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 року № 1/9 – 384, «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» від 25.09.2012 року № 1/9-675, витягів з протоколів засідання інклюзивно - ресурсного центру, заяв батьків та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання їх соціалізацію та інтеграцію в суспільстві в закладі створені 5 класів з інклюзивним навчанням, де навчаються 5 учнів з особливими освітніми потребами.

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладі створені умови для забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладу дітей з ООП; забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками; забезпечення відповідними педагогічними кадрами.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності такихдітей.

Освітній процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

Для учня 2-Б класу (з інклюзивним навчанням) Лєбєдєва Єгора навчальний план складено у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типового навчального плану  для початкової школи з українською мовою навчання (за програмою Шияна Р.Б.), затвердженого наказами МОН України №1272 і №1273 від 08.10.2019 року. Програма адаптована.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

 

2

Мовно-літературна

Українська мова

5

Іноземна мова (англійська)

3

Математична

Математика

3

Природнича

Я досліджую світ

8

Інформатична

Інформатика

 

Мистецька

Музика

1

Образотворче мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

Разом

 

21+3

 

Додаткові години:

1

на предмети:

 

Індивідуальні заняття

1

Гранично допустиме навантаження на 1 уч.

22

Всього фінансується

з бюджету

25

 

Корекційно-розвиткові заняття

 

 

 

Корекція розвитку

2 години

Корекція мовлення

1 година

Для учениці 3-А класу (з інклюзивним навчанням) Кондратюк Вероніки  навчальний план складено у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типового навчального плану  для початкової школи з українською мовою навчання (за програмою Шияна Р.Б.), затвердженого наказами МОН України №1272 і №1273 від 08.10.2019 року. Програма адаптована.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

 

3-А

Мовно-літературна

Українська мова

5

Іноземна мова (англійська)

3

Математична

Математика

4

Природнича

Я досліджую світ

7

Інформатична

Інформатика

1

Мистецька

Музика

1

Образотворче мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

Разом

 

22+3

 

Додаткові години:

1

на предмети:

 

Індивідуальні заняття

1

Гранично допустиме навантаження на 1 уч.

23

Всього фінансується

з бюджету

26

 

Корекційно-розвиткові заняття

 

 

 

Корекція розвитку

2 години

Корекція мовлення

3 години

Для учня 3-Б класу (з інклюзивним навчанням) Довжука Максима навчальний план складено у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типового навчального плану  для початкової школи з українською мовою навчання (за програмою Шияна Р.Б.), затвердженого наказами МОН України №1272 і №1273 від 08.10.2019 року. Програми адаптовані.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

 

3-Б

Мовно-літературна

Українська мова

5

Іноземна мова (англійська)

3

Математична

Математика

4

Природнича

Я досліджую світ

7

Інформатична

Інформатика

1

Мистецька

Музика

1

Образотворче мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

Разом

 

22+3

 

Додаткові години:

1

на предмети:

 

Індивідуальні заняття

1

Гранично допустиме навантаження на 1 уч.

23

Всього фінансується

з бюджету

26

 

Корекційно-розвиткові заняття

 

 

 

Корекція розвитку

3 години

Корекція мовлення

2 години

 

Для учня 4-Б класу (з інклюзивним навчанням) Лавренюка Владислава навчальний план складено у відповідності до Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушенням інтелектуального розвитку, затвердженої наказом МОН України № 467 від 01. 04. 2020 року. Програми адаптовані та модифіковані.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

 

4-Б

Мовно-літературна

Українська мова

5

Іноземна мова (англійська)

3

Математична

Математика

4

Природнича

Я досліджую світ

7

Інформатична

Інформатика

1

Мистецька

Музика

1

Образотворче мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

Разом

 

22+3

 

Додаткові години:

1

на предмети:

 

Індивідуальні заняття

1

Гранично допустиме навантаження на 1 уч.

23

Всього фінансується

з бюджету

26

 

Корекційно-розвиткові заняття

 

 

 

Корекція розвитку

3 години

Корекція мовлення

2 години

 

Для учня 7-А класу (з інклюзивним навчанням) Попка Сергія  навчальний план складено  відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою (таблиця10). Програми адаптовані.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

7-А

Мова і література

Українська мова

2,5

Українська література

2

Англійська мова

2

Німецька мова

2

Зарубіжна  література

2

Суспільствознавство

Історія України

1

Всесвітня історія

1

Основи правознавства

-

Естетична

культура

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Мистецтво

-

Математика

Математика

-

Алгебра

2

Геометрія

2

Природознавство

Природознавство

-

Географія

2

Біологія

2

Фізика

2

Хімія

1,5

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоровя і

фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

 

Разом

29

+

3

 

Додаткові години:

3

Курси за вибором

 

Етика

 

Українознавство

1

Факультатив

 

Розвиток мовлення

 

Сучасна  українська літературна мова

1

Практикум з правопису

української мови

 

Синтаксис простого речення

 

Основи програмування

1

Уроки з охорони довкілля

 

Гранично допустиме навантаження на 1 учня

32

Всього фінансується

з бюджету

32+3

 

Корекційно-розвиткові заняття

 

 

Корекція розвитку

3 години

Корекція мовлення

2 години

 

 

Для учениці 7-Б класу (з інклюзивним навчанням) Стоянової Анастасії  навчальний план складено  відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою (таблиця10). Програми адаптовані та модифіковані.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

7-А

Мова і література

Українська мова

2,5

Українська література

2

Англійська мова

2

Німецька мова

2

Зарубіжна  література

2

Суспільствознавство

Історія України

1

Всесвітня історія

1

Основи правознавства

-

Естетична

культура

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Мистецтво

-

Математика

Математика

-

Алгебра

2

Геометрія

2

Природознавство

Природознавство

-

Географія

2

Біологія

2

Фізика

2

Хімія

1,5

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоровя і

фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

 

Разом

29

+

3

 

Додаткові години:

3

Курси за вибором

 

Етика

 

Українознавство

1

Факультатив

 

Розвиток мовлення

 

Сучасна  українська літературна мова

1

Практикум з правопису

української мови

 

Синтаксис простого речення

 

Основи програмування

1

Уроки з охорони довкілля

 

Гранично допустиме навантаження на 1 учня

32

Всього фінансується

з бюджету

32+3

 

Корекційно-розвиткові заняття

 

 

Корекція розвитку

2 години

Корекція мовлення

2 години

 

Команда супроводу розробляє комплексну програму розвитку для кожної дитини з особливими освітніми потребами, що допомагає педагогічному колективу пристосувати середовище до потреб дитини.

З метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами командою супроводу розробляється індивідуальна програма розвитку із обов’язковим залученням батьків. Вона містить загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів, індивідуальну навчальну програму.

Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента вчителя.

Протягом усього навчального року здійснюється психолого-педагогічний, методичний супровід дітей з особливими освітніми потребами практичним психологом, логопедом  та педагогічними працівниками.

Практичний психолог школи надає систематичну консультативну допомогу педагогічним працівникам, які викладають в інклюзивних класах, у створенні сприятливих умов адаптації, психологічно комфортного перебування в учнівських колективах учнів з особливими освітніми потребами, вивчає стан адаптації.

Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. В індивідуальному навчальному плані передбачається від трьох до восьми годин на тиждень для проведення корекційно - розвиткових занять з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, а саме:

корекція розвитку;

розвиток мовлення;

лікувальна фізкультура (ритміка) ;

розвиток слухового сприйняття та формування вимови та інші.

Такі години не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження дітей з особливими освітніми потребами.

Корекційно – розвиткові заняття проводяться  логопедом та практичним психологом.

Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечує асистент вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально - пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

Учні з ООП залучаються до позакласних і позашкільних заходів з урахуванням їх інтересів, побажань, індивідуальних особливостей та стану  здоров’я.

 

 

 

 

Розділ 6.

Інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних     компонентів:

 

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей).

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти, розробка  рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

 

 

Розділ 7.

Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій

 

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні, інтегровані уроки, проблемні уроки, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативні технології. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створені умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проєкти, онлайнтести, програмовані засоби навчання та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовують інтернет - ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями.

Навчально-виховний процес у ліцеї може організовуватись за такими формати: очна, дистанційна, змішана.

 

 

Розділ 8.

Показники реалізації освітньої програми

Рівень реалізації освітньої програми вивчається шляхом моніторингу якості проведення навчальних занять, моніторингу досягнення учнями результатів навчання (компетентностей); проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи у предметних  олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

 

Розділ 9.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програми школи на 2022/2023 навчальний рік передбачено використання навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України,з усіх предметів інваріантної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх програм у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника.

                                                      

Розділ 10. Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого програмою.

2022/2023 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2022 року та закінчується не пізніше 1 липня 2023 року.

Орієнтовна структура навчального року:

навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

            І семестр - з 1 вересня по 30  грудня,

            ІІ семестр - з 16 січня по 31  травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

            осінні з 31 жовтня по 06 листопада,

зимові з 02 січня по 15 січня,        

весняні з 27 березня по 02 квітня.

 

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 31 травня 2023 року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2023 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи.

 

Режим роботи закладу:

- мова навчання - українська;

- режим навчання - п'ятиденний;

- змінність - 1зміна;

- початок занять - о 9.00 годині;

- тривалість навчального процесу під час уроків у початковій, основній та старшій школі:

 у 1-х класах –      35 хв.;

 у 2-4-х класах –   40 хв.;

 у 5-11-х класах – 45 хв.

-тривалість перерв :

у школі ІІ-ІІІ ступенів між уроками  перерви по 10 хв. та одна велика – 30 хв. після четвертого уроку;

у школі І ступеня після третього та четвертого уроків на першій зміні та після першого та другого уроків на другій зміні здійснюються великі перерви по 20 хвилин, тривалість перерв – 15 хвилин.

 

                                                                                                                                                                                                ДОДАТОК 1

Перелік навчальних програм навчального плану

Дачненського ліцею №1 Дачненської сільської ради

 для вивчення предметів інваріантної складової у 1-11 класах

у 2022 /2023 навчальному році

 

№ з/п

Навчальна дисципліна

Клас

Назва програми

Видавництво

Тип (державна або авторська)

Ким дозволена для використання (ким затверджена)

І ступінь

1.

 

Українська мова

1-А, 1-Б,

2-А, 2-Б

3-А,3-Б,

 4-А, 4-Б

 

Типова освітня   програма для закладів загальної середньої освіти

Г.Б.Шиян

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

2.

Математика

1-А, 1-Б,

2-А, 2-Б

3-А,3-Б,

4-А, 4-Б

 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

Г.Б.Шиян

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

3.

Природознавство

1-А, 1-Б,

2-А, 2-Б

3-А,3-Б,

4-А, 4-Б

 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

Г.Б.Шиян

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

4.

Основи здоров’я

1-А, 1-Б,

2-А, 2-Б

3-А,3-Б,

4-А, 4-Б

 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

Г.Б.Шиян

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

5

Фізична культура

1-А, 1-Б,

2-А, 2-Б

3-А,3-Б

4-А, 4-Б

 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

Г.Б.Шиян

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

6.

Музичне мистецтво

1-А, 1-Б,

2-А, 2-Б,

3-А,3-Б,

4-А, 4-Б

 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

Г.Б.Шиян

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

7.

Образотворче мистецтво

1-А, 1-Б,

2-А, 2-Б

3-А,3-Б,

4-А, 4-Б

 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

Г.Б.Шиян

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

8

Іноземна мова (англійська)

1-А, 1-Б,

2-А, 2-Б

3-А,3-Б,

4-А, 4-Б

 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

Г.Б.Шиян

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

 

9

Інформатика

1-А, 1-Б,

2-А, 2-Б

3-А,3-Б,

4-А, 4-Б

 

Типоваосвітняпрограмадлязакладів загальної середньої освіти

Г.Б.Шиян

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268

 

 

ІІ ступінь (5-і класи НУШ)

  10

Українська мова

5-А, 5-Б

Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.)

 

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ  Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

 

11

Українська література

5-А, 5-Б

Модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Яценко Т.О., Качак Т.Б., Кизилова В.В., Пахаренко В.І., Дячок С.О., Овдійчук Л.М., Слижук О.А., Макаренко В.М., Тригуб І.А.)

 

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ  Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

 

12

 

Зарубіжна література

5-А, 5-Б

Модельна навчальна програма

«Зарубіжна література. 5–9 класи»

для закладів загальної середньої освіти

(автори Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В.,

Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П.,

Туряниця В.Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А.)

 

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ  Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

 

 

13

 

Вступ до історії України та громадянської освіти

5-А, 5-Б

Модельна навчальна програма

«Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас»

для закладів загальної середньої освіти

(автори Гісем О.В., Мартинюк О.О.)

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 серпня 2021 року № 898)

14

Іноземна мова (англійська)

5-А, 5-Б

Модельна навчальна програма

«Іноземна мова 5-9 класи»

для закладів загальної середньої освіти

(автори: Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я.,

Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.)

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ  Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

 

15

Етика

5-А, 5-Б

Модельна навчальна програма «Етика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Пометун О.І., Ремех Т.О., Кришмарел В.Ю.)

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ  Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

 

16

Інтегрований курс «Здоров`я, безпека та добробут»

 

5-А, 5-Б

Модельна навчальна програма «ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори Василенко С.В., Коваль Я.Ю., Колотій Л.П.)

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ  Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

 

17

Фізична культура

5-А, 5-Б

Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Педан О.С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та інші)

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2021 року № 898)

18

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

5-А, 5-Б

Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Коршевнюк Т.В.)

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ  Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

 

19

Математика

5-А, 5-Б

Модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Василишин М.с., Миляник А.І., Працьовитий М.В.)

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ  Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

 

20

Інформатика

5-А, 5-Б

Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори

Пасічник О.В., Чернікова Л.А.)

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ  Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

 

21

Технології

5-А, 5-Б

Модельна навчальна програма «ТЕХНОЛОГІЇ. 5–6 КЛАСИ» для закладів загальної середньої освіти (автори Кільдеров Д.Е., Мачача Т.С.,        Юрженко В.В., Луп’як Д.М.)

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ  Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

 

22

Інтегрований курс «Мистецтво»

5-А, 5-Б

Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої

(автор Кондратова Л. Г. )

 

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ  Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

            

                                                                                                                              ІІ ступінь       

23

Українська мова

6-А,6-Б

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5-9 класи.

Г. Шелехова, М. Пентилюк.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

24

Українська література

  6-А,6-Б

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Українська  література.

5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Мовчан Р.В., Таранік-Ткачук К.В., Молочко С.Р.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

25

Зарубіжна література

  6-А,6-Б

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Зарубіжна література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Ніколенко О.М., Таранік-Ткачук К.В., Юлдашева Л.П.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

26

Іноземна мова (англійська)

  6-А,6-Б

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Іноземні мови. Англійська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Карпюк О.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

27

Іноземна мова (німецька)

6-А,6-Б

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Іноземні мови. Німецька мова. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи. Сотникова С., Білоусова Т.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

28

Всесвітня історія.

Історія України

6-А, 6-Б

Всесвітня історія. Історія України. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 6 клас.

Пометун О.І., Атамась О.В., Власов В.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 зі змінами від 21.02.2019 №236

 

 

 

(інтегрований

курс)

 

 

 

 

 

29

Історія України

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Історія України.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-9 клас.

Пометун О.І., Атамась О.В., Власов В.С.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 №236

30

Всесвітня історія

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Всесвітня історія.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-9 клас. Пометун О.І., Атамась О.В., Власов

В.С.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

.

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

31

Музичне мистецтво

5-А,5-Б

6-А,6-Б

7-А,7-Б

Мистецтво. Музичне мистецтво. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-7 класи.

Масол Л.,Коваленко О., Гайдамака О.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

32

Образотворче мистецтво

5-А,5-Б

6-А,6-Б

7-А,7-Б

Мистецтво. Образотворче мистецтво.

Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів. 5-7 класи. Масол Л.,Коваленко О., ГайдамакаО.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

33

Мистецтво

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Інтегрований курс «Мистецтво» Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 8-9 класи.

Масол Л.,Коваленко О., Гайдамака О.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

34

Природознавство

5-А, 5-Б

Природознавство.

Програма для загальноосвітніхнавчальнихзакладів. 5 клас.

Гільберг Т.Г., Крячко І.П., Дементієвська Н.П.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

35

Географія

6-А,6-Б

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Географія.

Програма для загальноосвітніхнавчальнихзакладів.

6-9 класи. Олійник Я.Б., Гладковський Р.В., Вітенко І.М.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

36

Фізика

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Фізика.

Програма для загальноосвітніхнавчальнихзакладів. 7

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

 

 

 

 

 

– 9 класи.

Ляшенко О.І., Бар’яхтар В.Г., Гудзь В.В.

 

 

 

37

Хімія

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Хімія.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія. 7-9 класи.

Величко Л.П., Дубовик О.А.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

38

Біологія

6-А,6-Б

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Біологія.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 6-9 класи.

Костіков І.Ю., Курсон В.В., Малікова С.О.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

39

Трудове навчання

6-А,6-Б

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Сидоренко В.К., Боринець Н.І., Терещук А.І.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

40

Фізична культура

6-А,6-Б

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Фізична культура.

Навчальна програма для загальноосвітніх

Навчальних закладів. 5-9 класи. Круцевич Т. Ю.,

Галенко Л.А., Тимчик М.В.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїнивід 23.10.2017

№1407

41

Основи здоров’я

6-А,6-Б

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Основи здоров'я.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Бойченко Т.Є., Воронцова Т.В., Шиян О.І.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

42

Математика

6-А,6-Б

Математика.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Бурда М. І., Мальований Ю.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

 

 

43

Алгебра

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Математика. Алгебра.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Бурда М. І., Мальований Ю.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

44

Геометрія

7-А,7-Б

8-А,8-Б

9-А,9-Б

Математика. Геометрія.

Програма для загальноосвітніх  навчальних закладів. 5-9 класи.

Бурда М. І., Мальований Ю.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

45

Інформатика

6-А,6-Б

7-А,7-Б

8-А,8-Б

Інформатика.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Завадський І.О., Пасічник

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

46

Інформатика

9-А,9-Б

Інформатика.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Желдак М.І., Горошко Ю.В.,

Завадський І.О.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 №585

47

Правознавство

9-А, 9-Б

Основи правознавства.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 9 клас.

Т.О.Ремех, Р. Євтушенко, В. Сутковий

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

ІІІ ступінь

48

Українська мова

10-А

Українська мова. Навчальна програма (рівень стандарту) 10-11 класи

загальноосвітніх навчальних закладів.

Мацько Л.І., Груба Т.Л.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 23.10.2017 №1407

49

Українська мова

10-Б,

11

Українська мова.

Навчальна програма (профільний рівень) 10-11 класизагальноосвітніх навчальнихзакладів.

Філологічний напрям, профіль – українськафілологія.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 23.10.2017 №1407

 

 

 

 

 

Мацько Л.І., Груба Т.Л.

 

 

 

50

 

 

Українська література

10-А

Українська література. Навчальна програма (рівень стандарту) 10-11 класи

загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія.

Г.О. Усатенко, А.М.Фасоля

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017

№1407

51

 

 

Українська література

10-Б,

11

Українська література.

Навчальна програма (профільний рівень) 10-11 класизагальноосвітніх навчальнихзакладів.

Філологічний напрям, профіль – українськафілологія.

Г.О.Усатенко, А.М.Фасоля

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїнивід 23.10.2017

№1407

52

 

 

Зарубіжна література

10-А,

10-Б,

11

Зарубіжна література.

Програма для 10-11

класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Рівень стандарту. Юлдашева Л.П.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїнивід 23.10.2017

№1407

53

 

 

Математика

10-А,

10-Б,

11

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Програма для учнів 10-11

класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407

54

Історія  України

10-А

Історія України. Всесвітня історія Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних заладів.10-11 класи.

Профільний рівень (історичний профіль).

Мудрий М.М.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти інауки України від 23.10.2017№1407

із змінами від 21.02.2019№236

 

 

55

Історія  України

 

10-Б

Історія України. Всесвітня історія Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних заладів.10-11 класи.

Рівень стандарту. Мудрий М.М.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти інауки України від 23.10.2017№1407

із змінами від 21.02.2019№236

56

Історія  України

11

Історія України. Всесвітня історія Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних заладів.10-11 класи.

Рівень стандарту. Мудрий М.М.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826

із змінами від 21.02.2019 №236

57

 

 

Всесвітня історія

10-А

Історія України. Всесвітня історія Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних заладів.10-11 класи.

Профільний рівень (історичний профіль).

Мудрий М.М.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти інауки України від 23.10.2017№1407

із змінами від 21.02.2019№236

58

 

Всесвітня історія

 

10-Б

Історія України. Всесвітня історія Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних заладів.10-11 класи.

Рівень стандарту. Мудрий М.М.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти інауки України від 23.10.2017№1407

із змінами від 21.02.2019№236

59

Всесвітня історія

11

Історія України. Всесвітня історія Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних заладів.10-11 класи.

Рівень стандарту. Мудрий М.М.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826

із змінами від 21.02.2019 №236

60

 

 

Іноземна мова (англійська)

10-А,

10-Б,

11

Англійська мова. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних

мов 10-11 класи.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017

№1407

 

 

61

 

Фізика і астрономія

10-А,

10-Б,

11

Фізика і астрономія.

Навчальні програми для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту.

Ляшенко О.І.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2017 № 1539

62

 

 

Хімія

10-А,

10-Б,

11

Хімія.

Програма для закладів загальної середньої освіти. 10-11 класи. Рівень стандарту.

Дубовик О.А., Бобкова О.С.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 23.10.2017

№1407

63

 

Біологія і екологія

10-А,

10-Б,

11

Біологія і екологія.

Навчальна програма для закладів

загальної середньої освіти. 10-11 класи. Рівень стандарту.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017

№1407

64

 

 

Фізична культура

10-А,

10-Б,

11

Фізична культура.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи.

Рівень стандарту. Тимчик Є.Ю.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407

65

 

Захист Вітчизни

10-А,

10-Б,

11

Захист Вітчизни.

Навчальна програма для навчальних закладів системи загальної середньої освіти. 10-11 класи.

Рівень стандарту.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017

№1407

66

 

 

Інформатика

10-А,

10-Б,

11

Інформатика.

Навчальна програма вибірково- обов’язкового предмета учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 23.10.2017

№1407

67

 

Технології

10-А,

10-Б,

11

Технології. Навчальна програма. Рівень стандарту. 10-11 класи.

Терещук А.І.,

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407

68

 

Географія

    10-А,

10-Б,

11

Географія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. 10-11

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017

№1407

 

 

 

 

 

класи. Рівень стандарту.

 

 

 

69

Громадянська освіта

  10-А,

10-Б

Інтегрований курс «Громадянська освіта»

Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту. Т. Бакка.

Сайт МОН Україниhttp://www.mon.gov.ua

Державна

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017

№1407

 

Програмно-методичне забезпечення

курсів за вибором, факультативів у 2022/2023 н.р.

 

з/п

Назва факультативу

Клас

Назва програми, автори

1.

Етика

5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б

Модельна навчальна програма «Етика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Пометун О.І., Ремех Т.О., Кришмарел В.Ю.),  рекомендована МОН України, наказ  Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

2.

«Українознавство»

6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б

Навчальна програма

для учнів 5–11 класів

закладів загальної середньої освіти України

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист МОН України від 10.08.2020 № 1/11-5310).

Схвалено вченою радою

Науково-дослідного інституту українознавства

(протокол № 7 від 30 липня 2019 року)

3.

«Розвиток мовлення»

6-А, 6-Б

Розвиток мовлення: програма  факультативного курсу для 5-6 класів загальноосвітніх навчальних  закладів. Горкуненко Є.А., Горкуненко А.А.

Лист ІІТЗО від 18.06.2015 № 14.1/12-Г-507    

4.

«Сучасна українська літературна мова: морфологія»

 

7-А, 7-Б

Програми факультативних курсів та курсів за вибором з української мови й літератури: 5-11 класи/ Т. Гнаткович, О. Калинич, О. Береш-Попович, М. Шкурда, О. Колінченко. – К.: Дивослово, 2020.-150с.(Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісіями з української мови та літератури Науково - методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист інституту модернізації змісту освіти від 04.07.2019 р. № 22.1/12-Г-551).

5

«Практикум з правопису української мови»

 8-А, 8-Б

 

 

 

 

 

 

 

Програми курсів за вибором і факультативів  з  української мови.  8-11  класи  / За  заг.  ред. К.В. Таранік-Ткачук.  – К.: Грамота, 2011. – 272 с. Лист  МОН України від 29.06.2010 № 1.4/18-Г-361.

 

 

6

«Практикум з правопису української мови»

9-А, 9-Б

За  заг.  ред. К.В.Таранік-Ткачук.  – К.  : Грамота, 2011. – 272 с. Лист  МОН-молоді та спорту України від 20.06.2011  № 1/9-483

 

7

«Синтаксис простого речення»

8-А, 8-Б

Практикум із синтаксису української мови : програма факультативного курсу для 8 класу загальноосвітніх навчальних  закладів. Глоба С. Лист  МОН України від 29.06.2010 № 1.4/18-Г-361

8

«Основи програмування»

7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б

 Основи програмування» (автори Вапнічний С.Д., Зубик В.В., Ребрина В.А.) Лист ІМЗО від 28.07.2017

№ 21.1/12-Г-355

9

«Уроки з охорони довкілля»

6-А, 6-Б

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»

Пустовіт Н. А.

Навчальна програма факультативного курсу

для 5-6 класів загальноосвітніх

навчальних закладів. Уроки з охорони довкілля.

 

10

«Культура та мистецтво Великобританії»

10 клас

Програма затверджена листом МОН України від 06.05.2015 р. № 1/11-6491.; В.Г. Редько, Т.К. Полонська, Н.П. Басай (та ін.); за наук. ред. В.Г. Редька – К.: Педагогічна думка, 2015, - 41 с.

11

Українська мова «Орфографічний практикум»

10, 11-А, 11-Б

Програма Міністерства освіти і науки  факультативного курсу  «Орфографічний практикум»  для 10-11класів від 22.02 2018 року

12

Факультативний курс з історії України "Стежками історії"

11-А, 11-Б

Програма Міністерства освіти і науки факультативного курсу з історії України,  2016 р.,  автор

М.С. Семкіяш