Підручники для школи

Дачненський ліцей №1 Дачненської сільської ради

 

Нова українська школа

 

 

 

Розвиток початкової освіти в контексті завдань Нової української  школи
              Школа має бути відображенням змін у суспільстві навколо нас. Школа — це мініатюрна копія суспільства, життя у якій має базуватися на принципах саморегуляції. Навчання має бути цікавим, а не примусовим. Кожен має знайти свою форму навчання, використовуючи інструменти формальної, неформальної та інформальної освіти.  Очікуваними       результатами прийняття Закону України "Про освіту" є створення системи освіти нового покоління, що забезпечить умови для здобуття освіти всіма категоріями населення України, ефективної системи забезпечення всебічного розвитку людини та сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості", — прописано у пояснювальній записці.

 

Нова українська школа – простір освітніх можливостей.

 «Починаємо реформу, яка на десятиріччя визначить освітній ландшафт України.  Ми прагнемо побудувати суспільство освіченого загалу»

«Наше завдання –  кожній  дитині дати доступ до якісної освіти. Успіх  України в тому, щоб побудувати суспільство освіченого загалу, бо кожна дитина, не залежно від її здібностей, має право на успіх в житті, на максимальне розкриття власних здібностей, яке може запропонувати якісна освіта»

                                                                                             Л. Гриневич

 

                   Мета нової школи:

ПЕРЕТВОРИТИ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ НА ВАЖІЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОСТІ ТА ЗГУРТОВАНОСТІ, ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

 

 

 

Світогляд закладається саме в початковій  школі.

Тут формується особистість, її громадянська позиція та професійні якості.

Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя.

 

8 базових компонентів “Нової української школи”

 

1.      Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

2.      Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

3.      Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.

4.      Орієнтації на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.

5.      Наскрізний процес виховання, який формує цінності.

6.      Нова структури школи, що дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.

7.      Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.

8.      Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

 

                                       Нова школа працює на засадах  «педагогіки партнерства»

    В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками.

Учні, батьки та вчителі є добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

Широко застосовуються методи викладання, засновані на співпраці (ігри, проекти (соціальні, дослідницькі), експерименти, групові завдання тощо).

Оцінки розглядаються як рекомендація до дії, а не присуд.

Нова школа підтримується електронною платформою для створення і поширення електронних підручників і навчальних курсів для школярів та вчителів.

 

ВМОТИВОВАНИЙ УЧИТЕЛЬ

Учитель зможе готувати власні авторські навчальні програми, власноруч обирати підручники, методи, стратегії, способи і засоби навчання; активно виражати власну фахову думку.

Учителі, які пройдуть добровільну незалежну сертифікацію, будуть отримувати надбавку.

Учитель отримає право вибору місця і способу підвищення кваліфікації, як передбачено  Законом «Про освіту».

На допомогу вчителеві буде створено освітній портал з методичними та дидактичними матеріалами, українськими е-енциклопедіями, мультимедійними підручниками та інтерактивними он-лайн- ресурсам.

 

 

ОРІЄНТАЦІЯ НА УЧНЯ

 

 • Школа максимально враховує здібності, потреби та інтереси кожної      дитини, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму
 • Неупереджене та справедливе ставлення до кожного учня
 • Учень зможе обирати предмети та їх рівень складності
 • Можливість навчання у різновікових та міжпредметних групах
 • Заохочення інклюзивної освіти

 

 

 

ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ

 

Виховний процес орієнтується на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).

       Основне завдання сучасної початкової школи - переорієнтувати навчання на освоєння знань, умінь та ставлень, які потрібні сучасній людині для життя, заохочувати дітей до навчання, робити їх успішними.

Урок як організаційна форма навчання постійно зазнає багатьох змін у своїй побудові у зв’язку із змінами вимог до якості освіти, що їх висувають у різні часи перед школою влада, суспільство і педагогічна наука.

Ідея інтегрованого навчання є однією з провідних ідей сучасної освіти, оскільки модель навчання, побудована на засадах інтеграції, знімає проблему інтелектуального перенавантаження молодших школярів, сприяє цілісному розумінню світу учнями початкової школи, формуванню міжпредметних і ключових компетентностей учнів, стимулює розвиток пізнавальних і творчих здібностей, розв’язує суперечності в наступності між дошкільною та початковою освітою.  

Для забезпечення практичної спрямованості урізноманітнюються організаційні форми навчання, пропонуються інтегровані заняття, практична робота, міні-дослідження, екскурсії, навчальні проекти, зокрема екологічні і соціокультурні акції.

Ще одне питання для обговорення – об’єднання уроків української мови і літературного читання в один предмет «Українська мова». Цей підхід базується як на врахуванні європейського досвіду, де мова викладається цілісно, так і нашого, українського. Наприклад, при вивченні іноземної або мов нацменшин не відбувається розподіл на мову і читання.

Цілісному засвоєнню змісту початкової освіти сприяє наскрізна інтеграція курсу «Мистецтво». Скажімо, на уроках математики учні малюватимуть, а, опановуючи українську мову, вивчатимуть мистецькі твори.

 

РОЗВАНТАЖИТЬ І ЗАЦІКАВИТЬ

Завдяки запропонованим у  концепції підходам можуть бути вирішені деякі проблеми освіти наймолодших школярів. Зокрема ті, що стосуються наступності між дошкільною і початковою ланками. Також науковці прагнули впоратися із навчальним перевантаженням школярів, що суттєво впливає на стан їхнього здоров’я.

Основні зміни стосуються доцільності запровадження різноманітних проектів та експериментів. Не є секретом, що вони нарощують обсяг і дублюють зміст освіти. Чимало змін стосуються підручникотворення і розроблення засобів навчання для молодших школярів. А ще – індивідуалізації освітнього середовища та організації виховного процесу в початковій школі.

До 1 класу вступають діти, яким станом на 1 вересня виповнюється 6-7 років та які за результатами психолого-педагогічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання. Діагностування готовності дитини до навчання у школі здійснюється комісією у складі психолога, логопеда, педагога, які працюють на підставі затверджених МОН положення та інструкції щодо психолого-педагогічної діагностики готовності дитини до навчання у школі.

 

Завдання  Концепції «Нової української школи»:

 • розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб,
 • формування загальнолюдських цінностей,
 • підтримка життєвого оптимізму,
 • розвиток самостійності,
 • плекання творчості й допитливості.

 

Стандарт нової української школи передбачає:

Поділ початкової освіти на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи;

Перший цикл початкової освіти допоможе учневі звикнути до шкільного життя.

Навчальний матеріал інтегровано в змісті споріднених предметів або введено до складу предметів у вигляді модулів.

Обсяг домашніх завдань обмежено.

У першому циклі (1–2 класи)  переважає ігрова діяльність, у другому циклі (3–4 класи) буде формуватися почуття відповідальності та самостійності.

 • Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти буде здійснюватися лише для моніторингу освітньої діяльності закладів.);
 • проведення динамічної перерви між другою і третьою академічними годинами у вигляді рухливих ігор, іншої фізичної активності дітей;
 • 20 % резервного часу у навчальних програмах з усіх предметів і курсів, який учитель може використовувати на свій розсуд;
 • наприкінці кожної чверті корекційно-рефлексійний тиждень для подолання розбіжностей у навчальних досягненнях учнів;
 • вибір змісту і форм організації навчально-пізнавальної практики навчальний заклад визначає самостійно.

 

 

Навчальні предмети і курси:

 • Українська мова
 • Математика
 • «Я досліджую світ» (інтегрований курс)
 • Іноземна мова
 • Мистецтво
 • Фізична культура

 

Що повинен вміти робити вчитель, щоб якісно організувати освітній процес за новим Державним стандартом початкової загальної освіти?

 1. Знати і розуміти вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти.
 2. Опрацювати і використовувати на практиці методики, які дозволяють реалізувати інтегрований, діяльнісний та компетентнісний підходи.
 3. Уміти складати власну навчальну програму, якісно заповнювати резервні години типових навчальних програм.
 4. Створювати комфортне освітнє середовище для учнів класу  та ефективно його застосовувати.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2020 р. № 898
Київ

Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 972 від 30.08.2022}

Відповідно до частини третьої статті 44 Закону України “Про повну загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державний стандарт базової середньої освіти, що додається.

2. Установити, що Державний стандарт базової середньої освіти застосовується з 1 вересня 2022 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти.

3. Внести до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 19, ст. 637; 2019 р., № 62, ст. 2156), зміну, що додається.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 400);

пункт 42 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 538 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2283);

пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 143 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 22, ст. 809).

5. Міністерству освіти і науки розробити та затвердити до 31 грудня 2020 р. типові освітні програми для учнів закладів загальної середньої освіти з метою забезпечення впровадження Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого цією постановою.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 4, який набирає чинності з 1 вересня 2026 року.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. № 87
Київ

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 688 від 24.07.2019
№ 898 від 30.09.2020}

Відповідно до частини першої статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державний стандарт початкової освіти, що додається.

Установити, що Державний стандарт застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378).

3. Міністерству освіти і науки вжити заходів для своєчасного розроблення та затвердження типових освітніх програм для учнів закладів загальної середньої освіти з метою забезпечення впровадження Державного стандарту, затвердженого цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності з 1 вересня 2021 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
21 лютого 2018 р. № 87
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2019 р. № 688)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
початкової освіти

1. Цей Державний стандарт початкової освіти (далі - Державний стандарт) визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти (додатки 1-11), загальний обсяг їх навчального навантаження у базовому навчальному плані початкової освіти (додаток 12).

2. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у такому значенні:

1) загальні результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистісних якостей здобувачів початкової освіти, що відповідають загальним цілям освітньої галузі;

2) здобувач освіти - здобувач освіти на першому рівні повної загальної середньої освіти;

3) початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”“Про повну загальну середню освіту”, інших нормативно-правових актах.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 898 від 30.09.2020}

3. Цей Державний стандарт є основою для розроблення типових та інших освітніх програм. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження Державною службою якості освіти.

На основі освітніх програм розроблюються навчальні програми, які містять зміст предмета або курсу відповідно до конкретних очікуваних результатів, визначених цим Державним стандартом, викладений у логічній послідовності; підходи до інтегрування предмета або курсу за темами, проблемами, проектами, блоками тощо; навчальну діяльність та умови її виконання; відповідні навчальні ресурси; засоби оцінювання навчальних досягнень учнів.

4. Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Реалізація мети початкової освіти ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах, як:

визнання унікальності та обдарованості кожної дитини, що забезпечується рівним доступом до освіти, забороною будь-яких форм дискримінації або відокремлення дітей на основі попереднього відбору;

цінність дитинства, що оберігається шляхом встановлення освітніх вимог, які відповідають віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема гру, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність і творчість дитини;

радість пізнання, що обумовлюється використанням в освітньому процесі дослідницької та проектної діяльності;

розвиток вільної особистості шляхом підтримки самостійності, незалежного мислення, оптимізму та впевненості в собі;

міцного здоров’я та добробуту, яких можливо досягти шляхом формування здорового способу життя і створення умов для гармонійного фізичного та психоемоційного розвитку;

забезпечення безпеки у результаті створення атмосфери довіри і взаємоповаги, перетворення школи на безпечне місце, де запобігають насильству і цькуванню, надають необхідну підтримку;

утвердження людської гідності шляхом виховання чесності, відваги, наполегливості, доброти, здатності до співчуття і співпереживання, справедливості, поваги до прав людини (зокрема, права на життя, здоров’я, власність, свободу слова тощо);

плекання любові до рідного краю та української культури, шанобливе ставлення до Української держави;

формування активної громадянської позиції, відповідальності за своє життя, розвиток громади та суспільства, збереження навколишнього світу.

5. Початкова освіта має такі цикли, як 1-2 і 3-4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, обумовлених готовністю до здобуття освіти.

Державний стандарт передбачає організацію освітнього процесу із застосуванням діяльнісного підходу на інтегрованій основі та з переважанням ігрових методів у першому циклі (1-2 класи) та на інтегровано-предметній основі у другому циклі (3-4 класи).

6. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу.

7. До ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів з розумінням важливості збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання протягом життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають:

спроможність діяти як відповідальний громадянин та брати повноцінну участь у громадському та суспільному житті, зокрема школи та класу, спираючись на розуміння соціальних, економічних і політичних понять та сталого розвитку, критичне оцінювання основних подій національної, європейської та світової історії, а також повагу до прав людини та верховенства права, цінування культурного розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України;

виявлення поваги до інших та толерантності, уміння конструктивно співпрацювати, співчувати та діяти в конфліктних ситуаціях, зокрема пов’язаних з різними проявами дискримінації. Дбайливе ставлення до особистого, соціального і фізичного добробуту та здоров’я, дотримання здорового способу життя; розуміння правил поведінки і спілкування, що є загальноприйнятими в різних спільнотах і середовищах, спроможність діяти в умовах невизначеності та багатозадачності;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

8. Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях та обумовлюють формування ставлення до них.

9. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

10. Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти визначено за такими освітніми галузями:

мовно-літературна (українська мова, мови відповідних корінних народів і національних меншин; літератури; українська мова та література для корінних народів і національних меншин; іншомовна освіта);

математична;

природнича;

технологічна;

інформатична;

соціальна і здоров’язбережувальна;

громадянська та історична;

мистецька;

фізкультурна.

11. Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування всіх ключових компетентностей.

Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти.

Обов’язкові результати навчання (додатки 1-11) мають індекси, у яких:

скорочений буквений запис означає освітню галузь, до якої належить обов’язковий результат навчання;

цифра на початку індексу означає порядковий номер року навчання (класу);

перша цифра після буквеного запису до крапки означає порядковий номер загальної цілі, на реалізацію якої спрямований обов’язковий результат;

цифра після крапки означає порядковий номер загального результату, з яким співвідноситься обов’язковий результат.

12. Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову, мови відповідних корінних народів і національних меншин, літератури, українську мову та літературу для корінних народів та національних меншин, іншомовну освіту.

Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти із застосуванням засобів різних видів мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

Здобувач освіти:

взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях;

сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовує її для збагачення власного досвіду;

висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови;

досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх.

Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти.

Здобувач освіти:

сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично оцінює таку інформацію;

розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів для отримання інформації або емоційного задоволення, використовує прочитану інформацію та критично оцінює її;

надає інформацію, висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу, використовуючи іноземну мову.

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти з мовно-літературної освітньої галузі визначено у додатках 1-3.

13. Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших ключових компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також здатності робити усвідомлений вибір.

Здобувач освіти:

досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів;

моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії (плани) дій для розв’язування різноманітних задач;

критично оцінює дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач;

застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу.

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти з математичної освітньої галузі визначено у додатку 4.

14. Метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з природою, формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого розвитку.

Здобувач освіти:

відкриває світ природи, набуває досвіду в її дослідженні, шукає відповіді на запитання, спостерігає за навколишнім світом, експериментує та створює навчальні моделі, виявляє допитливість та отримує радість від пізнання природи;

опрацьовує та систематизує інформацію природничого змісту, отриману з доступних джерел, та представляє її у різних формах;

усвідомлює розмаїття природи, взаємозв’язки її об’єктів та явищ, пояснює роль природничих наук і техніки в житті людини, відповідально поводиться у навколишньому світі;

критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і творчо його використовує для розв’язування проблем природничого характеру.

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти з природничої освітньої галузі визначено у додатку 5.

15. Метою технологічної освітньої галузі є формування компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу з використанням засобів сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і національного самовираження.

Здобувач освіти:

втілює творчий задум у готовий виріб;

дбає про власний побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто його оточує;

ефективно використовує природні матеріали, дбаючи про навколишній світ;

практикує і творчо застосовує традиційні та сучасні ремесла.

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти з технологічної освітньої галузі визначено у додатку 6.

16. Метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.

Здобувач освіти:

знаходить, подає, перетворює, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих проблем;

створює інформаційні продукти та програми для ефективного розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них;

усвідомлено використовує інформаційні і комунікаційні технології та цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування та співпраці як творець та (або) споживач, а також самостійно опановує нові технології;

усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії.

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти з інформатичної освітньої галузі визначено у додатку 7.

17. Метою соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку.

Здобувач освіти:

дбає про особисте здоров’я і безпеку, реагує на діяльність, яка становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту;

визначає альтернативи, прогнозує наслідки, ухвалює рішення з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб;

робить аргументований вибір на користь здорового способу життя, аналізує та оцінює наслідки і ризики;

виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту.

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти з соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі визначено у додатку 8.

18. Метою громадянської та історичної освітньої галузі є формування громадянської та інших компетентностей, власної ідентичності та готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів.

Здобувач освіти:

встановлює зв’язки між подіями, діяльністю людей та її результатами у часі, пояснює значення пам’ятних для себе та інших громадян України дат (подій);

орієнтується у знайомому соціальному середовищі, долучається до його розвитку, пояснює вплив природи та діяльності людей на нього;

працює з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналізує зміст джерел, критично оцінює їх;

узагальнює інформацію з різних джерел, розповідаючи про минуле і сучасне;

представляє аргументовані судження про відомі факти та історичних осіб, а також про події суспільного життя;

має розвинуте почуття власної гідності, діє з урахуванням власних прав і свобод, поважає права і гідність інших осіб, протидіє проявам дискримінації та нерівного ставлення до особистості;

усвідомлює себе громадянином України, аналізує культурно-історичні основи власної ідентичності, визнає цінність культурного розмаїття;

дотримується принципів демократичного громадянства, бере активну участь у житті шкільної спільноти, місцевої громади.

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти з громадянської та історичної освітньої галузі визначено у додатку 9.

19. Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини.

Здобувач освіти:

виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва;

пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва;

пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти з мистецької освітньої галузі визначено у додатку 10.

20. Метою фізкультурної освітньої галузі є формування соціальної та інших ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Здобувач освіти:

регулярно займається руховою активністю, фізичною культурою та спортом; демонструє рухові вміння та навички та використовує їх у різних життєвих ситуаціях;

добирає фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості;

керується правилами безпечної і чесної гри, уміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, емоційного задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальної взаємодії.

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти з фізкультурної освітньої галузі визначено у додатку 11.

21. Базовий навчальний план початкової освіти визначає загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти та дає цілісне уявлення про зміст і структуру початкової освіти як першого рівня загальної середньої освіти, встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти та загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями.

Для учнів з особливими освітніми потребами (з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку), які здобувають початкову освіту у спеціальних закладах (класах) загальної середньої освіти, базовий навчальний план визначає кількість годин для проведення корекційно-розвиткової роботи.

22. Базовий навчальний план має такі п’ять варіантів (додаток 12):

для класів (груп) з українською мовою навчання;

для класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу, національних меншин;

для класів (груп) з українською мовою навчання представників корінних народів, національних меншин;

для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти з українською мовою навчання дітей з особливими освітніми потребами;

для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини.

23. Заклади загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини самостійно здійснюють розподіл навчального навантаження між мовою відповідного корінного народу або національної меншини та іноземною мовою, відображаючи це в навчальному плані. Українська мова як державна в таких закладах загальної середньої освіти вивчається за освітніми програмами, які враховують мовну підготовку здобувачів освіти та спорідненість між рідною і державною мовами.

24. На підставі базового навчального плану може здійснюватися повна або часткова інтеграція різних освітніх галузей, що відображається в типових освітніх програмах, освітній програмі закладу загальної середньої освіти. У процесі інтеграції кількість навчальних годин, передбачених на вивчення кожної освітньої галузі, перерозподіляється таким чином, що їх сумарне значення не зменшується. Зміст природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, технологічної, інформатичної освітніх галузей інтегрується в різній комбінації їх компонентів, утворюючи інтегровані предмети і курси, перелік і назви яких зазначаються в типових освітніх програмах, освітній програмі закладу загальної середньої освіти.

25. Базовий навчальний план має інваріантний і варіативний складники. Інваріантний складник є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форми власності. Виключення з інваріантного складника будь-якої з освітніх галузей є неприпустимим, оскільки порушує цілісність початкової освіти і наступність з базовою загальною середньою освітою.

Інваріантний складник базового навчального плану для спеціальних закладів (класів) передбачає проведення корекційно-розвиткової роботи, напрями та змістове наповнення якої визначаються з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Кожна освітня галузь передбачає обов’язкову корекційно-розвиткову роботу.

Варіативний складник базового навчального плану розподіляється закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу.

Наприкінці навчального року (протягом п’яти днів у 1 і 2 класах або десяти днів у 3 і 4 класах) рекомендовано проводити навчально-пізнавальну, пошуково-дослідницьку практику, яка передбачає активну діяльність учнів у школі та поза її межами, реалізацію проектів, екологічних акцій тощо.

26. Варіативність змісту початкової освіти забезпечується також шляхом запровадження резервного часу в освітній програмі закладу загальної середньої освіти, що сприяє, зокрема, задоволенню освітніх потреб здобувачів освіти, вирівнюванню їх досягнень, розвитку наскрізних умінь.

27. Заклади загальної середньої освіти з навчанням мовами відповідних корінних народів та національних меншин для реалізації мовно-літературної освітньої галузі додатково можуть використовувати години варіативного складника базового навчального плану.

28. Вимірювання результатів навчання здобувачів освіти відбувається шляхом:

формувального оцінювання, яке допомагає відстежувати особистісний розвиток здобувачів освіти і хід опановування ними навчального досвіду як основи компетентності, вибудовувати індивідуальну траєкторію особистості;

підсумкового оцінювання, під час якого навчальні досягнення здобувачів освіти співвідносяться з обов’язковими результатами навчання, визначеними цим Державним стандартом.

Завдання для державної підсумкової атестації здобувачів освіти розроблюються з урахуванням компетентнісного підходу.

{Державний стандарт в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019}


 


 

 

Додаток 1
до Державного стандарту

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з мовно-літературної освітньої галузі (українська мова, мова відповідних корінних народів та національних меншин, літератури)

Загальні результати навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1-2 класи

3-4 класи

Взаємодія з іншими особами усно, сприйняття і використання інформації для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях

Сприймає усну інформацію

сприймає усну інформацію; перепитує, виявляючи увагу; доречно реагує [2 МОВ 1.1]

критично сприймає інформацію для досягнення різних цілей; уточнює інформацію з огляду на ситуацію [4 МОВ 1.1]

Перетворює усну інформацію в різні форми повідомлень

відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до мети; на основі почутого малює/добирає ілюстрації; передає інформацію графічно [2 МОВ 1.2]

на основі почутого створює асоціативні схеми, таблиці; стисло і вибірково передає зміст почутого; переказує текст за різними завданнями [4 МОВ 1.2]

Виокремлює інформацію

виокремлює цікаву для себе інформацію; передає її іншим особам [2 МОВ 1.3]

виокремлює необхідну інформацію з різних усних джерел, зокрема медіатекстів, для створення власного висловлювання з конкретною метою [4 МОВ 1.3]

Аналізує та інтерпретує усну інформацію

розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні, виділяє їх голосом у власному мовленні; пояснює, чому інформація зацікавила; за допомогою вчителя виявляє очевидні ідеї у простих текстах, медіатекстах [2 МОВ 1.4]

визначає та обговорює цілі, основні ідеї та окремі деталі усної інформації; пояснює зміст і форму текстів, зокрема медіатекстів, пов’язує, зіставляє із власними спостереженнями, життєвим досвідом, враховує думки інших осіб [4 МОВ 1.4]

Оцінює усну інформацію

висловлює думки щодо усного повідомлення, простого тексту, медіатексту; намагається пояснити свої вподобання; звертається до дорослих за підтвердженням правдивості інформації [2 МОВ 1.5]

висловлює своє ставлення до усного повідомлення, простого тексту, медіатексту, обґрунтовує думки, спираючися на власний досвід; визначає позицію співрозмовника, погоджується з нею або заперечує її [4 МОВ 1.5]

Висловлює і захищає власні погляди

висловлює власні погляди щодо предмета обговорення; намагається зробити так, щоб висловлювання було зрозуміле і цікаве для інших осіб; правильно вимовляє загальновживані слова [2 МОВ 1.6]

висловлює власні погляди, підтверджує їх прикладами, враховує думки інших осіб; дотримується найважливіших правил літературної вимови, висловлюючи власні погляди [4 МОВ 1.6]

Використовує вербальні та невербальні засоби під час представлення своїх думок

розпізнає емоції своїх співрозмовників, використовує відомі вербальні та невербальні засоби для передачі емоцій та настрою; розпізнає образні вислови і пояснює, що вони допомагають уявити; створює прості медіатексти [2 МОВ 1.7]

обирає вербальні та невербальні засоби спілкування, доречно використовує їх для спілкування та створення простих медіатекстів відповідно до комунікативної мети; вимовляє з правильною інтонацією різні за метою висловлювання речення; використовує у власному мовленні засоби художньої виразності у творах різних жанрів [4 МОВ 1.7]

Регулює власний емоційний стан

розповідає про власні відчуття та емоції від прослуханого/побаченого; ввічливо спілкується [2 МОВ 1.8]

описує власні емоції та емоції співрозмовника від прослуханого/побаченого; доречно використовує у власному мовленні формули мовленнєвого етикету [4 МОВ 1.8]

Сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, медіатекстах та використання її для збагачення свого досвіду

Сприймає текст

передбачає за обкладинкою, заголовком та ілюстраціями, про що йтиметься в дитячій книжці; читає вголос правильно, свідомо, цілими словами нескладні за змістом і формою тексти; розуміє фактичний зміст прочитаного [2 МОВ 2.1]

прогнозує зміст дитячої книжки за обкладинкою, заголовком, ілюстраціями та анотацією; володіє повноцінними навичками читання (вголос і мовчки), що дає змогу зрозуміти тексти різних видів [4 МОВ 2.1]

Аналізує та інтерпретує текст

пов’язує інформацію з тексту з відповідними життєвими ситуаціями; розрізняє головне і другорядне в тексті; визначає тему художнього твору, а також простого медіатексту [2 МОВ 2.2]

пов’язує елементи інформації в цілісну картину; розрізняє факти і думки про ці факти; формулює прямі висновки на основі інформації, виявленої в тексті; визначає форму і пояснює зміст простих медіатекстів [4 МОВ 2.2]

Збагачує естетичний та емоційно-чуттєвий досвід

розповідає про власні почуття та емоції від прочитаного тексту; відтворює емоції літературних персонажів під час інсценізації [2 МОВ 2.3]

описує емоційний стан персонажів, співпереживає [4 МОВ 2.3]

Оцінює текст

висловлює власні вподобання щодо змісту прочитаних творів, літературних персонажів, намагається пояснити, що подобається, а що ні; висловлює думки щодо простих медіатекстів [2 МОВ 2.4]

висловлює власне ставлення до творів, літературних персонажів, об’єктів мистецтва і навколишнього світу, наводить прості аргументи щодо власних думок, використовуючи текст, власний досвід та інші джерела; описує враження від змісту і форми медіатексту [4 МОВ 2.4]

Обирає тексти для читання

обирає книжку для читання; пояснює власний вибір [2 МОВ 2.5]

визначає мету читання (для задоволення, розваги, пошуку потрібної інформації) та обирає відповідні тексти [4 МОВ 2.5]

Перетворює інформацію

на основі тексту малює/добирає ілюстрації, фіксує інформацію графічно [2 МОВ 2.6]

на основі тексту створює план, таблицю, модель [4 МОВ 2.6]

Читає творчо

експериментує з текстом (змінює кінцівку, місце подій, імпровізує з репліками під час інсценізації тощо) [2 МОВ 2.7]

експериментує з текстом (змінює сюжет, переказує текст з іншої позиції, додає персонажів, імпровізує під час інсценізації) [4 МОВ 2.7]

Висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримання норм літературної мови

Створює письмові висловлювання

пише рукописними буквами, злито, розбірливо; створює невеликі та нескладні за змістом висловлювання, записує їх; правильно записує слова, які пишуться так, як вимовляються; створює прості медіатексти за допомогою інших осіб [2 МОВ 3.1]

пише рукописними буквами розбірливо в темпі, який дає змогу записати власну думку та інформацію з різних джерел; створює висловлювання, записує їх ураховуючи мету та адресата і дотримуючися норм літературної мови, користується орфографічним словником; створює тексти різних типів і жанрів (казка, розповідь, опис, міркування); створює прості медіатексти, використовує різні форми їх презентації [4 МОВ 3.1]

Взаємодіє в режимі реального часу

обмінюється короткими письмовими повідомленнями [2 МОВ 3.2]

створює короткі дописи для захищених ресурсів, зокрема веб-сайта закладу загальної середньої освіти [4 МОВ 3.2]

Редагує письмові тексти

перевіряє написане, виявляє і виправляє недоліки письма самостійно чи за допомогою вчителя; обговорює створений текст і вдосконалює його за допомогою інших осіб [2 МОВ 3.3]

знаходить і виправляє орфографічні помилки, зокрема із застосуванням знань про будову слова; аналізує та вдосконалює створений текст відповідно до мети спілкування, перевіряє грамотність написаного [4 МОВ 3.3]

Дослідження індивідуального мовлення, використання мови для власної мовної творчості, спостереження за мовними явищами, їх аналіз

Досліджує мовні явища

спостерігає за мовними одиницями та явищами, відкриває деякі закономірності співвідношення звуків і букв, значення слів, їх граматичної форми та ролі в реченні; спостерігає за власним мовленням та мовленням інших осіб, удосконалює власне мовлення за допомогою інших осіб [2 МОВ 4.1]

аналізує значення слів з урахуванням контексту, будови слова, перевіряє власне розуміння значення слова за словниками;

використовує у власному мовленні слова з переносним значенням, синоніми та антоніми, фразеологізми для досягнення мети спілкування; правильно вживає граматичні форми частин мови; правильно записує різні види речень за метою висловлювання [4 МОВ 4.1]

Використовує знання з мови у мовленнєвій творчості

експериментує звуками, словами, фразами в мовних іграх; аналізує за допомогою вчителя мовлення літературних персонажів [2 МОВ 4.2]

створює прості мовні ігри, кросворди, ребуси, експериментуючи звуками, словами, фразами; виокремлює характерні риси свого мовлення (улюблені слова, фрази); спостерігає за їх впливом на співрозмовників; коригує своє мовлення [4 МОВ 4.2]

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019}

 

 

 


 

Додаток 2
до Державного стандарту

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з мовно-літературної освітньої галузі (українська мова та література для корінних народів та національних меншин)

Загальні результати навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1-2 класи

3-4 класи

Взаємодія з іншими особами усно, сприйняття і використання інформації для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях

Сприймає усну інформацію

розуміє повільне та чітке мовлення з довгими паузами для полегшення усвідомлення змісту почутого;

розуміє конкретну інформацію в повсякденному контексті;

перепитує, виявляючи увагу;

доречно реагує [2 УМД 1.1]

розуміє достатньо для діяльності в типових життєвих ситуаціях, якщо мовлення повільне і чітке;

уточнює інформацію з огляду на ситуацію [4 УМД 1.1]

Перетворює усну інформацію в різні форми повідомлень

відтворює основний зміст усного повідомлення;

на основі почутого малює/ добирає ілюстрації [2 УМД 1.2]

переказує основний зміст почутого;

створює асоціативні схеми, таблиці;

передає інформацію графічно [4 УМД 1.2]

Виокремлює усну інформацію

виокремлює цікаву для себе інформацію;

передає інформацію іншим особам у простій формі [2 УМД 1.3]

виокремлює певну інформацію з різних усних джерел, зокрема медіатекстів;

передає інформацію іншим особам у частково розгорнутій формі [4 УМД 1.3]

Аналізує та інтерпретує усну інформацію

розпізнає деякі слова і фрази в усному повідомленні, співвідносячи їх із знайомою повсякденною тематикою, якщо мовлення чітке і повільне [2 УМД 1.4]

розпізнає ключові слова і фрази для розуміння основного змісту почутих коротких, чітких, простих повідомлень, зіставляє його із власними спостереженнями, життєвим досвідом [4 УМД 1.4]

Оцінює усну інформацію

висловлює в простий спосіб думку щодо почутого;

звертається до інших за підтвердженням правдивості інформації [2 УМД 1.5]

висловлює своє враження про основний зміст усного повідомлення, спираючись на власний досвід;

висловлює свою згоду або незгоду з думкою співрозмовника [4 УМД 1.5]

Висловлює і захищає власні погляди, переконання, ідеї

висловлює власні вподобання, використовуючи прості слова і фрази, правильно вимовляючи їх [2 УМД 1.6]

спілкується просто, але ефективно на відомі теми; формулює власну думку за підтримки співрозмовника, використовуючи мовні кліше;

дотримується основних правил літературної вимови [4 УМД 1.6]

Використовує вербальні та невербальні засоби під час представлення своїх думок

використовує прості вербальні та невербальні засоби для передачі емоцій та настрою;

використовує відповідну інтонацію залежно від типу повідомлення [2 УМД 1.7]

вживає доречні вербальні та невербальні засоби в типових ситуаціях спілкування;

використовує відповідну інтонацію залежно від типу повідомлення [4 УМД 1.7]

Регулює власний емоційний стан

повідомляє про свої емоції простими словами та фразами;

вживає найпростіші форми ввічливості (привітання, прощання, подяка, прохання, вибачення, представлення) [2 УМД 1.8]

розповідає про власні емоції та емоції інших;

доречно використовує формули мовленнєвого етикету в типових ситуаціях спілкування [4 УМД 1.8]

Сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, медіатекстах та використання її для збагачення свого досвіду

Сприймає текст

передбачає, про що йтиметься в книжці (зважаючи на обкладинку, заголовок та ілюстрації), висловлюючи свою думку простими словами;

читає вголос короткі тексти/ медіатексти із сфери особистих інтересів, написані простими словами в поєднанні з ілюстраціями чи малюнками; розпізнає знайомі слова та основні фрази, перечитуючи їх за потреби;

знаходить інформацію, явно подану в тексті [2 УМД 2.1]

передбачає зміст книжки за обкладинкою, заголовком, ілюстраціями тощо, висловлюючи свою думку простими фразами;

читає (вголос і мовчки) прості тексти відповідного обсягу на відому тематику, побудовані на основі широковживаного мовного матеріалу, пов’язаного з типовими ситуаціями;

знаходить явну або приховану інформацію, застосовуючи відомі прийоми пошуку [4 УМД 2.1]

Аналізує та інтерпретує текст

розуміє загальний фактичний зміст прочитаного;

зіставляє прочитане з власним досвідом;

визначає тему тексту/ медіатексту;

пропонує буквальне тлумачення прочитаного [2 УМД 2.2]

розуміє загальний зміст прочитаного, виокремлюючи ключові слова і фрази, розпізнає окремі важливі деталі;

пов’язує прочитане з власним життєвим досвідом;

формулює тему та основну думку тексту/ медіатексту;

пов’язує окремі елементи інформації в тексті/ медіатексті в цілісну картину;

пропонує буквальне тлумачення прочитаного;

формулює прямі висновки на основі інформації, виявленої в тексті/ медіатексті;

визначає форму і пояснює зміст простих медіатекстів [4 УМД 2.2]

Збагачує естетичний та емоційно-чуттєвий досвід

називає простими словами емоції та почуття персонажів тексту/ медіатексту;

визначає свої емоції від прочитаного [2 УМД 2.3]

описує емоції та почуття персонажів тексту/ медіатексту, демонструючи емпатію і толерантність;

розповідає простими фразами про враження від прочитаного [4 УМД 2.3]

Оцінює текст

пояснює простими словами, що подобається, а що ні в змісті прочитаного;

погоджується або не погоджується з думкою інших щодо основного змісту прочитаного [2 УМД 2.4]

висловлює простими фразами ставлення до основного змісту прочитаного, спираючись на текст/ медіатексті власний досвід;

визначає корисність отриманої інформації для себе;

погоджується або не погоджується з думкою інших щодо основного змісту прочитаного, пояснюючи свою позицію простими фразами;

визначає окремі особливості структури та мовного оформлення тексту/ медіа тексту;

порівнює окремі особливості власного тексту/ медіатексту та текстів/медіатекстів, створених іншими [4 УМД 2.4]

Обирає тексти для читання

обирає текст/ медіатекст з допомогою або самостійно відповідно до мети (для задоволення, пошуку інформації тощо), пояснюючи свій вибір простими словами [2 УМД 2.5]

обирає з допомогою або самостійно текст/ медіатекст відповідно до мети (для задоволення, пошуку інформації тощо), пояснюючи свій вибір простими фразами;

добирає з поданого переліку одне джерело, яке вважає надійним;

радить іншим текст/медіатекст, спираючись на власний читацький досвід [4 УМД 2.5]

Перетворює текстову інформацію

добирає ілюстрації до тексту/ медіатексту, створює ілюстрації засобами різних видів художньо-творчої діяльності (малюнок, ліплення тощо);

переказує в простий спосіб текст/медіатекст;

передає простими словами зображене візуально (малюнки, комікси тощо) [2 УМД 2.6]

добирає ілюстрації до тексту/ медіатексту, створює ілюстрації засобами різних видів художньо-творчої діяльності (малюнок, комікс тощо);

переказує в простий спосіб текст/медіатекст, створює простий план прочитаного;

створює простим способом опис/ розповідь на основі зображення (малюнка, коміксу тощо) [4 УМД 2.6]

Читає творчо

використовує окремі способи творчого експериментування з текстом/ медіатекстом (декламує, імпровізує під час інсценізації тощо) [2 УМД 2.6]

добирає за допомогою інших окремі способи творчого експериментування з текстом/ медіатекстом (доповнює прочитане додатковими деталями тощо) [4 УМД 2.7]

Висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримання норм літературної мови

Створює письмові висловлювання

створює просте повідомлення з окремих фраз на знайому тематику;

пише рукописними буквами, злито, розбірливо;

створює прості медіатексти за допомогою інших [2 УМД 3.1]

створює невелике за обсягом зв’язне повідомлення на знайому тематику, ураховуючи мету та адресата;

підтверджує свою думку письмово, наводячи окремі приклади;

пише з пам’яті та слуху рукописними буквами розбірливо, дотримуючися вивчених правил;

створює прості медіатексти з допомогою інших, використовує окремі форми їх презентації [4 УМД 3.1]

Взаємодіє в режимі реального часу

обмінюється простими короткими письмовими повідомленнями в типових ситуаціях онлайнового спілкування [2 УМД 3.2]

спілкується онлайн на знайомі теми, використовуючи мовні кліше;

розміщує в захищених цифрових мережах короткі дописи на повсякденну тематику;

обмінюється простими коментарями з іншими дописувачами [4 УМД 3.2]

Редагує письмові тексти

перевіряє написане, виявляє і виправляє недоліки письма самостійно чи за допомогою вчителя;

обговорює створений текст і вдосконалює його за допомогою інших осіб [2 УМД 3.3]

перевіряє грамотність власного і чужого тексту/медіатексту;

виявляє і виправляє допущені помилки; удосконалює написане відповідно до теми і мети спілкування [4 УМД 3.3]

Дослідження індивідуального мовлення, використання мови для власної мовної творчості, спостереження за мовними явищами, їх аналіз

Досліджує мовні явища

спостерігає за власним мовленням та мовленням інших осіб, за потреби коригує власне мовлення [2 УМД 4.1]

спостерігає за мовними одиницями та явищами, розуміє деякі закономірності співвідношення звуків і букв;

пояснює значення слів з урахуванням контексту, їх граматичної форми та ролі в реченні;

виокремлює характерні ознаки власного мовлення [4 УМД 4.1]

Використовує знання з мови у мовленнєвій творчості

експериментує із звуками, словами, фразами в мовних іграх [2 УМД 4.2]

бере участь у простих мовних іграх, розв’язує кросворди, ребуси, експериментуючи із звуками, словами, фразами [4 УМД 3.2]

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019}

 

 


 

 

Додаток 3
до Державного стандарту

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з мовно-літературної освітньої галузі (іншомовна освіта)

Загальні результати навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1-2 класи

3-4 класи

Сприйняття інформації, висловленої іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критичне оцінювання інформації

Сприймає усну інформацію

розуміє короткі, прості запитання, твердження, прохання/вказівки та реагує на них вербально та/або невербально [2 ІНО 1.1]

визначає в усному повідомленні інформацію за різними завданнями на знайомі повсякденні теми [4 ІНО 1.1]

Критично оцінює усну інформацію

розпізнає знайомі слова і фрази під час сприйняття усної інформації [2 ІНО 1.2]

розуміє зміст усного висловлювання у знайомому повсякденному контексті [4 ІНО 1.2]

Розуміння прочитаних іншомовних текстів різних видів для здобуття інформації або для задоволення, використання прочитаної інформації та її критичне оцінювання

Сприймає текст

розпізнає знайомі слова з опорою на наочність [2 ІНО 2.1]

розпізнає знайомі імена/назви, слова та елементарні фрази в коротких, простих текстах [4 ІНО 2.1]

Аналізує прочитану інформацію

 

визначає в тексті інформацію за різними завданнями на знайомі повсякденні теми [4 ІНО 2.2]

Надання інформації, висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу з використанням іноземної мови

Здійснює усну взаємодію

запитує та повідомляє інформацію про себе та повсякденні справи, вживаючи короткі сталі вирази та використовуючи у разі потреби жести [2 ІНО 3.1]

спілкується на добре знайомі теми, реагує на прості твердження щодо задоволення нагальних потреб та висловлює такі потреби [4 ІНО 3.1]

Усно висловлює власні думки, почуття, ставлення та позиції

описує себе та свій стан короткими фразами [2 ІНО 3.2]

розповідає про людей, навколишній світ та побут простими, окремими фразами та висловлює своє ставлення [4 ІНО 3.2]

Здійснює письмову взаємодію

надає найпростішу інформацію про себе у письмовій формі (записка, анкета) [2 ІНО 3.3]

запитує та надає особисту інформацію у письмовій формі, використовуючи прості слова, короткі речення та сталі вирази [4 ІНО 3.3]

Висловлює свої думки, почуття, ставлення та позиції письмово

пише короткими фразами про себе [2 ІНО 3.4]

надає у письмовій формі інформацію про себе, навколишній світ, побут, використовуючи прості слова та вирази [4 ІНО 3.4]

Здійснює взаємодію в режимі реального часу

пише короткі фрази в режимі реального часу у разі потреби з використанням словника [2 ІНО 3.5]

створює в режимі реального часу прості повідомлення за допомогою кількох коротких речень [4 ІНО 3.5]

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019}

 

 

 


 

Додаток 4
до Державного стандарту

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з математичної освітньої галузі

Загальні результати навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1-2 класи

3-4 класи

Дослідження ситуації і виокремлення проблем, які можна розвязувати із застосуванням математичних методів

Розпізнає серед ситуацій з повсякденного життя ті, що розв’язуються математичними методами

розпізнає серед ситуацій із свого життя ті, що потребують перелічування об’єктів, вимірювання величин, обчислення [2 МАО 1.1]

розпізнає серед життєвих ситуацій ті, що стосуються кількісних відношень/форм об’єктів навколишнього світу [4 МАО 1.1]

Досліджує, аналізує, оцінює дані та зв’язки між ними для розв’язання проблеми математичного змісту

аналізує проблемні ситуації свого життя; визначає групу пов’язаних між собою величин для розв’язання повсякденних проблем математичного змісту [2 МАО 1.2]

аналізує проблемні ситуації, що виникають у житті; описує проблемні життєві ситуації за допомогою групи величин, які пов’язані між собою [4 МАО 1.2]

Прогнозує результат розв’язання проблемної ситуації

прогнозує результат виконання арифметичних дій [2 МАО 1.3]

прогнозує результат розв’язання проблемної ситуації з урахуванням власного досвіду [4 МАО 1.3]

Моделювання процесів і ситуацій, розроблення стратегій (планів) дій для розвязання різноманітних задач

Сприймає і перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану), будує допоміжну модель проблемної ситуації

перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схему, таблицю, схематичний рисунок [2 МАО 2.1]

перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) різними способами у схему, таблицю, схематичний рисунок [4 МАО 2.1]

Розробляє стратегії розв’язання проблемних ситуацій

обирає послідовність дій для розв’язання проблемної ситуації [2 МАО 2.2]

обирає спосіб (способи) розв’язання проблемної ситуації [2 МАО 2.2]

Моделює процес розв’язання проблемної ситуації і реалізує його

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на конкретне запитання; визначає дію (дії) для розв’язання проблемної ситуації, виконує її (їх) [2 МАО 2.3]

обирає дані, необхідні і достатні для розв’язання проблемної ситуації; обґрунтовує вибір дій для розв’язання проблемної ситуації; розв’язує проблемну ситуацію різними способами [4 МАО 2.3]

Критичне оцінювання даних, процесу та результату розвязання навчальних і практичних задач

Оцінює дані проблемної ситуації, необхідні і достатні для її розв’язання

визначає достатність даних для розв’язання проблемної ситуації [2 МАО 3.1]

використовує відомі засоби добору необхідних даних для розв’язання проблемної ситуації [4 МАО 3.1]

Оцінює різні шляхи розв’язання проблемної ситуації, обирає раціональний шлях її розв’язання

визначає шляхи розв’язання проблемної ситуації [2 МАО 3.2]

досліджує різні шляхи розв’язання проблемної ситуації, обирає раціональний шлях її розв’язання [4 МАО 3.2]

Перевіряє відповідність одержаного результату прогнозованому

зіставляє одержаний результат з прогнозованим [2 МАО 3.3]

зіставляє одержаний результат з прогнозованим [4 МАО 3.3]

Оцінює правильність розв’язання проблемної ситуації; виявляє та виправляє помилки

перевіряє правильність результату арифметичної дії; виявляє та виправляє помилки [2 МАО 3.4]

перевіряє правильність розв’язання проблемної ситуації різними способами; виявляє та виправляє помилки [4 МАО 3.4]

Застосування досвіду математичної діяльності для пізнання навколишнього світу

Аналізує об’єкти навколишнього світу та ситуації, що виникають у житті

визначає істотні, спільні і відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу; порівнює, об’єднує у групу і розподіляє на групи за спільною ознакою [2 МАО 4.1]

визначає істотні, спільні і відмінні ознаки математичних об’єктів; порівнює, узагальнює і класифікує об’єкти за суттєвою ознакою [4 МАО 4.1]

Встановлює кількість об’єктів, читає і записує числа, порівнює та упорядковує їх

рахує об’єкти, позначає числом результат лічби; порівнює числа в межах сотні та упорядковує їх [2 МАО 4.2]

встановлює кількість об’єктів; позначає результат лічби числом; порівнює числа в межах мільйона та упорядковує їх [4 МАО 4.2]

Володіє обчислювальними навичками, застосовує їх у навчальних та практичних ситуаціях

обчислює усно зручним для себе способом у навчальних і практичних ситуаціях [2 МАО 4.3]

обчислює усно і письмово у різних життєвих ситуаціях [4 МАО 4.3]

Визначає просторові відношення

орієнтується на площині і в просторі; описує або зображає схематично розміщення, напрямок і рух об’єктів [2 МАО 4.4]

орієнтується на площині і в просторі, рухається за визначеним маршрутом; планує маршрути пересування [4 МАО 4.4]

Розпізнає геометричні фігури за їх істотними ознаками

розпізнає знайомі геометричні площинні та об’ємні фігури серед об’єктів навколишнього світу, на малюнках [2 МАО 4.5]

розпізнає знайомі геометричні фігури у фігурах складної форми [4 МАО 4.5]

Будує, конструює об’єкти

конструює площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу, створює макети реальних та уявних об’єктів [2 МАО 4.6]

створює з геометричних фігур різні конструкції; будує площинні фігури за заданими розмірами [4 МАО 4.6]

Вимірює величини

вимірює величини за допомогою підручних засобів і вимірювальних приладів [2 МАО 4.7]

визначає спільну властивість об’єктів навколишнього світу та інтерпретує її як величину для вимірювання та порівняння [4 МАО 4.7]

Використовує алгебраїчні поняття і залежності для розв’язування проблемної ситуації; досліджує задачі

встановлює залежність між компонентами і результатом арифметичної дії [2 МАО 4.8]

використовує залежність між компонентами і результатом арифметичної дії для розв’язання проблемної ситуації; використовує буквену символіку для запису математичних тверджень [4 МАО 4.8]

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019}

 

 


 

Додаток 5
до Державного стандарту

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з природничої освітньої галузі

Загальні результати навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1-2 класи

3-4 класи

Відкриття світу природи, набуття досвіду її дослідження, пошук відповідей на запитання, спостереження за навколишнім світом, експериментування та створення навчальних моделей, вияв допитливості та отримання радості від пізнання природи

Виявляє і формулює дослідницькі проблеми

обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити [2 ПРО 1.1]

обирає в навколишньому світі або із запропонованих запитань такі проблеми, що можна розв’язати дослідницьким способом [4 ПРО 1.1]

Визначає мету дослідження і висуває гіпотезу

обирає та пояснює дії для дослідження об’єктів природи;

визначає мету спостережень/досліджень;

 

визначає можливі результати спостережень/досліджень [2 ПРО 1.2]

прогнозує можливі результати спостережень/досліджень [4 ПРО 1.2]

Планує дослідження

пропонує/обирає послідовність кроків під час спостереження/ експерименту [2 ПРО 1.3]

визначає послідовність кроків під час спостереження/ експерименту; обирає необхідні умови дослідження [4 ПРО 1.3]

Спостерігає, експериментує, моделює

досліджує обрані природні явища та об’єкти, використовуючи надані прилади, моделі [2 ПРО 1.4]

проводить спостереження за обраними або запропонованими природними явищами та об’єктами, проводить дослідження, створює навчальні моделі [4 ПРО 1.4]

Аналізує та обґрунтовує результати досліджень, формулює висновки

описує, що нового дізнався, спостерігаючи та експериментуючи [2 ПРО 1.5]

встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи; робить висновки із спостережень та досліджень разом з учителем або самостійно [4 ПРО 1.5]

Проводить самоаналіз дослідницької діяльності

описує та пояснює те, про що дізнався; радіючи пізнанню нового, розуміє, що помилки є невід’ємною частиною пізнання [2 ПРО 1.6]

визначає фактори успіху, аналізує помилки, які виникають під час дослідження, змінює умови чи послідовність дій під час дослідження [4 ПРО 1.6]

Опрацювання та систематизація інформації природничого змісту, отриманої з доступних джерел, та представлення її у різних формах

Знаходить інформацію та систематизує її

знаходить інформацію про природу [2 ПРО 2.1]

знаходить, систематизує (згідно з планом) інформацію про навколишній світ; використовує технічні прилади і пристрої для пошуку інформації [4 ПРО 2.1]

Перетворює інформацію з однієї форми в іншу

зображує інформацію про навколишній світ у вигляді малюнка, таблиці [2 ПРО 2.2]

представляє інформацію у вигляді малюнка, схеми, графіка, тексту, презентації тощо [4 ПРО 2.2]

Усвідомлення розмаїття природи, взаємозвязків її обєктів та явищ, пояснення ролі природничих наук і техніки в житті людини, відповідальна поведінка у природі

Виявляє взаємозв’язки у природі та враховує їх у своїй діяльності

виявляє та описує очевидні зв’язки у природі; пояснює необхідність їх урахування у життєдіяльності людини [2 ПРО 3.1]

діє у навколишньому світі з урахуванням взаємозв’язків між об’єктами живої і неживої природи [4 ПРО 3.1]

Діє у навколишньому світі, розуміючи наслідки власної поведінки

дбає про чистоту навколишнього світу, доглядає за рослинами і тваринами [2 ПРО 3.2]

встановлює зв’язки між діяльністю людини і станом навколишнього світу; складає правила поведінки в навколишньому світі і дотримується їх [4 ПРО 3.2]

Використовує наукові надбання для розв’язання проблем

наводить приклади використання винаходів людства в побуті [2 ПРО 3.3]

пояснює значущість винаходів у повсякденному житті, збереженні навколишнього світу [4 ПРО 3.3]

Відповідально та ощадливо використовує природні ресурси

пояснює необхідність збереження природних ресурсів і намагається це робити [2 ПРО 3.4]

визначає приблизні витрати природних ресурсів, що використовуються в родині, шляхи їх зменшення [4 ПРО 3.4]

Критичне оцінювання фактів, поєднання нового досвіду з набутим раніше і його творче використання для розвязання проблем природничого характеру

Визначає проблему шляхом cпіввіднесення нових фактів із попереднім досвідом

розрізняє проблеми в навколишньому світі, пов’язані з діяльністю людини [2 ПРО 4.1]

пояснює важливість того, що вивчає, для власного життя, розрізняє в ньому головне і другорядне [4 ПРО 4.1]

Критично оцінює проблему

розуміє проблему в навколишньому світі; розмірковує, що відомо про цю проблему, як її розв’язати [2 ПРО 4.2]

визначає відоме і невідоме у проблемі, висловлює докази правильності суджень [4 ПРО 4.2]

Групує і класифікує об’єкти навколишнього світу

знаходить спільні і відмінні ознаки об’єктів; групує об’єкти навколишнього світу за однією або кількома ознаками [2 ПРО 4.3]

класифікує об’єкти навколишнього світу за кількома ознаками та властивостями [4 ПРО 4.3]

Генерує нові ідеї для розв’язання проблеми

пропонує різні способи використання об’єктів навколишнього світу [2 ПРО 4.4]

пропонує власний спосіб розв’язання обраної або запропонованої проблеми [4 ПРО 4.4]

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019}

 

 


 

Додаток 6
до Державного стандарту

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з технологічної освітньої галузі

Загальні результати навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1-2 класи

3-4 класи

Втілення творчого задуму в готовий виріб

Планує власну діяльність з виготовлення виробу

за допомогою дорослих або самостійно планує власну діяльність з виготовлення виробу, прогнозує кінцевий результат [2 ТЕО 1.1]

обирає об’єкт праці та прогнозує кінцевий результат власної діяльності; самостійно планує послідовність технологічних операцій під час виготовлення виробу [4 ТЕО 1.1]

Читає і розробляє графічні зображення

читає та аналізує графічні зображення за допомогою дорослих та використовує їх у процесі роботи [2 ТЕО 1.2]

читає та аналізує графічні зображення; виконує прості геометричні зображення та керується ними у процесі роботи [4 ТЕО 1.2]

Добирає матеріали і технології для виготовлення виробу

за допомогою дорослих або самостійно добирає конструкційні матеріали та технології для виготовлення виробу [2 ТЕО 1.3]

самостійно добирає матеріали та технології для виготовлення виробу [4 ТЕО 1.3]

Моделює, конструює та виготовляє виріб

моделює, конструює та виготовляє виріб з готових елементів за допомогою дорослих; виготовляє та оздоблює виріб за допомогою дорослих [2 ТЕО 1.4]

моделює, конструює та виготовляє виріб з готових елементів; виготовляє та оздоблює виріб відомими технологіями [4 ТЕО 1.4]

Оцінює та представляє результати власної або колективної діяльності

оцінює та представляє результати власної або колективної діяльності за допомогою дорослих [2 ТЕО 1.5]

представляє одержаний результат власної або колективної діяльності та намагається оцінити його [4 ТЕО 1.5]

Турбота про власний побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто оточує

Застосовує технологічні операції традиційних та сучасних ремесел

виконує прості технологічні операції традиційних та сучасних ремесел за допомогою дорослих або самостійно [2 ТЕО 2.1]

самостійно виконує прості технологічні операції традиційних та сучасних ремесел [4 ТЕО 2.1]

Створює виріб, застосовуючи технології традиційних та сучасних ремесел

спостерігає за процесом виготовлення виробу народними майстрами; створює виріб за допомогою дорослих або самостійно згідно із зразком чи власним задумом, застосовуючи технології традиційних та сучасних ремесел [2 ТЕО 2.2]

самостійно створює виріб, застосовуючи технології традиційних та сучасних ремесел [4 ТЕО 2.2]

Ефективне використання природних матеріалів, турбота про навколишній світ

Розраховує витрати

за допомогою дорослих розраховує орієнтовні витрати та кількість матеріалів для виготовлення виробу [2 ТЕО 3.1]

за допомогою дорослих або самостійно розраховує орієнтовні витрати та кількість матеріалів для виготовлення виробу [4 ТЕО 3.1]

Ощадно використовує матеріали

під час виготовлення виробів намагається ощадно використовувати матеріали; за допомогою дорослих готує залишки до вторинної обробки [2 ТЕО 3.2]

ощадно використовує матеріали; сортує відходи, дотримуючися відповідних правил [4 ТЕО 3.2]

Практичне і творче застосування традиційних та сучасних ремесел

Організовує власну життєдіяльність

за допомогою дорослих планує дії та виконує їх у власному побуті [2 ТЕО 4.1]

планує та виконує дії у власному побуті [4 ТЕО 4.1]

Розв’язує практичні завдання у побуті

виконує практичні завдання в побуті; організовує робоче місце за допомогою дорослих [2 ТЕО 4.2]

безпечно використовує найпростіші прилади у побуті; самостійно організовує робоче місце відповідно до визначених потреб та завдань [4 ТЕО 4.2]

Дотримується безпеки під час виготовлення виробу

дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань [2 ТЕО 4.3/4 ТЕО 4.3]

{Додаток 6 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019}

 

 


 

Додаток 7
до Державного стандарту

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з інформатичної освітньої галузі

Загальні результати навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1-2 класи

3-4 класи

Пошук, подання, перетворення, аналіз, узагальнення та систематизація даних, критичне оцінювання інформації для розвязання життєвих проблем

Досліджує інформаційний навколишній світ

пояснює сприйняття інформації різними органами чуття на основі власних спостережень [2 ІФО 1.1]

пояснює основні інформаційні процеси у близькому для себе середовищі (дім, школа, вулиця) на основі власних спостережень [4 ІФО 1.1]

Знаходить, подає, перетворює, аналізує та зберігає дані різних типів

розрізняє та фіксує дані, аналізує та впорядковує прості послідовності [2 ІФО 1.2]

знаходить інформацію, зберігає дані на цифрових носіях, перетворює інформацію з однієї форми в іншу за допомогою поданих шаблонів, порівнює різні способи представлення інформації, аналізує та впорядковує послідовності [4 ІФО 1.2]

Добирає об’єкти для створення моделей

визначає об’єкти, їх властивості та значення властивостей за підтримки вчителя; розрізняє моделі та їх відповідники у реальному світі, створює прості моделі [2 ІФО 1.3]

класифікує об’єкти за їх властивостями, зіставляє ознаки моделей реального і цифрового світу, аналізує вплив подій на властивості, досліджує об’єкти за допомогою створених моделей [4 ІФО 1.3]

Критично оцінює інформацію з різних джерел

розрізняє правдиві та неправдиві твердження, здобуті з різних джерел [2 ІФО 1.4]

висловлює припущення про достовірність інформації, отриманої з цифрових джерел, розрізняє факти і судження [4 ІФО 1.4]

Створення інформаційних продуктів та програм для ефективного розвязання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них

Розробляє та реалізує алгоритми

створює план дій, наводить приклади повторення та виконання дій за визначеним завданням у повсякденній діяльності [2 ІФО 2.1]

розробляє алгоритми (зокрема, для власної чи групової діяльності) з послідовних дій, умов, повторень [4 ІФО 2.1]

Створює та налагоджує програмні проекти

складає простий план із точних та однозначних вказівок до дій виконавців, виявляє в ньому помилки, оцінює відповідність очікуваному результату [2 ІФО 2.2]

створює згідно з планом або алгоритмом прості програми та налагоджує їх; прогнозує та формулює очікуваний результат створеної програми [4 ІФО 2.2]

Розробляє модульні проекти

складає ціле із запропонованих частин, пояснює, як заміна окремих частин приводить до іншого цілого [2 ІФО 2.3]

розкладає задачі на прості, які виконуються згідно з окремими інструкціями чи послідовністю інструкцій і навпаки (компонує) [4 ІФО 2.3]

Опрацьовує та створює інформаційні продукти з використанням даних різних типів

використовує готові та створює прості інформаційні продукти (текст, зображення, звуки) для отримання, передачі інформації або представлення власних ідей, результатів діяльності [2 ІФО 2.4]

створює інформаційні продукти, поєднуючи текст, зображення, звук тощо для представлення ідей та/або результатів діяльності [4 ІФО 2.4]

Співпрацює в команді для створення інформаційного продукту

самостійно та відповідально виконує визначені завдання; працює в команді з іншими особами для досягнення спільної мети [2 ІФО 2.5]

керує своїми діями та пояснює власний внесок у спільний результат роботи команди, коментує успішні та невдалі кроки у процесі роботи [4 ІФО 2.5]

Усвідомлене використання інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових пристроїв для доступу до інформації, спілкування та співпраці, самостійного опанування новими уміннями

Використовує широкий спектр цифрових пристроїв

використовує цифрові пристрої вдома, у школі, на вулиці та пояснює їх призначення [2 ІФО 3.1]

обирає цифрове середовище, пристрої, засоби для розв’язання життєвої задачі/проблеми, пояснює свій вибір [4 ІФО 3.1]

Організовує власне інформаційне середовище

організовує власне робоче місце за допомогою дорослих; розпізнає та описує прості проблеми та збої, які виникають у роботі доступних цифрових пристроїв, звертається за допомогою та підтримкою [2 ІФО 3.2]

налаштовує для власних потреб відповідне програмне середовище; визначає за допомогою правильної термінології збої у роботі доступних цифрових пристроїв, усуває прості несправності [4 ІФО 3.2]

Спілкується, навчається та співпрацює в мережевих спільнотах

використовує цифрові пристрої, технології для доступу до інформації та спілкування [2 ІФО 3.3]

співпрацює та спілкується в захищених мережевих спільнотах для обміну думками, виконання спільних завдань, пошуку інформації та навчання [4 ІФО 3.3]

Усвідомлення наслідків використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримання етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії

Відповідально використовує інформаційні технології у повсякденному житті, захищає себе та власний інформаційний простір

дотримується правил безпечної роботи; захищає власний інформаційний простір; розповідає про проблеми дорослим [2 ІФО 4.1]

відповідально використовує технології для власної безпеки, регулює власний час роботи з цифровими пристроями, обговорює різні наслідки використання інформаційних технологій у школі, на вулиці, вдома тощо [4 ІФО 4.1]

Дотримується норм соціальної, міжкультурної та міжособистісної взаємодії

зважає на технічні можливості цифрових пристроїв для спілкування, зокрема з людьми з особливими потребами, поважає приватність повідомлень, толерантно ставиться до відмінностей культур, традицій і різних думок [2 ІФО 4.2]

добирає належні засоби для спілкування з іншими особами, зокрема з людьми з особливими потребами, безпосередньо та через Інтернет, усвідомлює відповідальність за свою діяльність в Інтернеті; рекомендує цікаві та безпечні веб-сайти своїм друзям [4 ІФО 4.2]

Дотримується норм правової взаємодії

зазначає авторство власних робіт; виявляє повагу до авторства інших осіб [2 ІФО 4.3]

відвідує тільки корисні і безпечні веб-сайти; дотримується правил використання власних і чужих творів [4 ІФО 4.3]

{Додаток 7 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019}

 

 

 


 

Додаток 8
до Державного стандарту

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі

Загальні результати навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1-2 класи

3-4 класи

Турбота про особисте здоровя і безпеку, реагування на діяльність, яка становить загрозу для власного життя, здоровя, добробуту та інших осіб

Діє відповідально

демонструє поведінку, яка запобігає або зменшує ризики для життя і здоров’я [2 СЗО 1.1]

демонструє різноманітні практики поведінки, які запобігають або зменшують ризики для життя і здоров’я [4 СЗО 1.1]

Відстоює інтереси власні та інших осіб

протидіє проявам тиску, неповаги та приниження щодо себе та інших осіб, звертається за допомогою до дорослих [2 СЗО 1.2]

протидіє проявам тиску, неповаги та приниження щодо себе та інших осіб, самостійно або за допомогою дорослих залежно від ризику [4 СЗО 1.2]

Надає допомогу

розрізняє, до кого і як звернутися за допомогою; описує приклади такої діяльності [2 СЗО 1.3]

визначає потребу в допомозі собі та іншим особам, оцінює можливості її надання [4 СЗО 1.3]

Поводиться етично

розпізнає здорову етичну поведінку (сумлінність, справедливість, чесність, відповідальність, відвагу, відданість) та наслідує її [2 СЗО 1.4]

поводиться етично, демонструючи сумлінність, справедливість, чесність, відповідальність тощо [4 СЗО 1.4]

Визначення альтернатив, прогнозування наслідків, ухвалення рішень з користю для здоровя, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб

Розпізнає небезпечні ситуації

розпізнає та описує небезпеку вдома, у школі та навколишньому світі [2 СЗО 2.1]

пояснює, що робити в небезпечних ситуаціях вдома, у школі та навколишньому світі [4 СЗО 2.1]

Прогнозує наслідки

пояснює, що кожна дія (рішення) має наслідки [2 СЗО 2.2]

прогнозує можливі наслідки своїх дій (рішень) для себе та інших осіб [4 СЗО 2.2]

Ухвалює рішення

вирішує, як діяти у повсякденних ситуаціях без загрози для життя і здоров’я [2 СЗО 2.3]

вирішує, як діяти у повсякденних ситуаціях з користю для здоров’я, безпеки та добробуту [4 СЗО 2.3]

Поводиться безпечно

пояснює, від чого залежить безпека вдома, у школі та навколишньому світі [2 СЗО 2.4]

поводиться безпечно з огляду на себе та інших осіб вдома, у школі, на вулиці, у громадських місцях [4 СЗО 2.4]

Аргументований вибір на користь здорового способу життя, аналіз і оцінка наслідків та ризиків

Обмірковує альтернативи власних дій та рішень

визначає здорові та шкідливі звички [2 СЗО 3.1]

обмірковує альтернативні рішення щодо відповідності здоровим чи шкідливим звичкам [4 СЗО 3.1]

Приймає зміни у власному організмі

відзначає зміни у власному організмі і приймає їх [2 СЗО 3.2]

спостерігає за змінами у своєму тілі залежно від фізичного стану, настрою, виду діяльності, способу життя; пояснює та приймає їх [4 СЗО 3.2]

Аналізує вплив поведінки на здоров’я

визначає позитивний і негативний вплив на вибір здорової та безпечної поведінки [2 СЗО 3.3]

аналізує позитивний і негативний вплив на вибір здорової та безпечної поведінки [4 СЗО 3.3]

Здійснює вибір та отримує задоволення

розпізнає, що приносить задоволення та користь [2 СЗО 3.4]

обирає діяльність, яка приносить задоволення та користь [4 СЗО 3.4]

Підприємливість та етична поведінка для поліпшення здоровя, безпеки та добробуту

Вчиться вчитися без шкоди для здоров’я

упорядковує власне навчання відповідно до своїх потреб та рекомендованих умов [2 СЗО 4.1]

планує та організовує власне навчання, чергуючи його з відпочинком [4 СЗО 4.1]

Знаходить і перевіряє інформацію

розпізнає знаки, символи і попередження щодо ймовірної небезпеки [2 СЗО 4.2]

намагається критично оцінювати інформацію щодо товарів і послуг [4 СЗО 4.2]

Діє ефективно і самостійно

пояснює потреби свої та інших осіб; визначає, від кого та від чого залежить задоволення потреб [2 СЗО 4.3]

розрізняє необхідні та надмірні потреби свої та інших осіб; визначає короткострокові цілі та планує конкретні дії щодо задоволення власних потреб [4 СЗО 4.3]

Спілкується конструктивно

уважно слухає, запитує про потреби інших осіб та висловлюється так, щоб не образити інших осіб [2 СЗО 4.4]

сприймає критичну інформацію щодо себе та етично реагує на неї [4 СЗО 4.4]

Виявляє культуру споживання

визнає важливість помірності у споживанні послуг та продукції [2 СЗО 4.5]

намагається ощадно використовувати ресурси [4 СЗО 4.5]

Планує майбутнє

пояснює важливість навчання у школі для свого життя та добробуту; планує свій день (навчальний та вихідний) [2 СЗО 4.6]

уявляє свою мету і розповідає про те, як її досягти; пояснює, як від ставлення до навчання залежить власний успіх і добробут [4 СЗО 4.6]

Співпрацює для досягнення результату діяльності

виконує різні ролі в групі, пояснює у чому цінність спільної роботи [2 СЗО 4.7]

погоджується на ту роль, яку здатний виконати найкраще; разом з іншими особами визначає мету спільної роботи, намагається досягти її [4 СЗО 4.7]

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019}

 

 

 

 


 

Додаток 9
до Державного стандарту

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з громадянської та історичної освітньої галузі

Загальні результати навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1-2 класи

3-4 класи

Встановлення звязків між подіями, діяльністю людей та її результатами у часі, пояснення значення памятних для себе та інших громадян України дат (подій)

Орієнтується в історичному часі

встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після, давно/ недавно); пояснює, як і чому люди визначають час [2 ГІО 1.1]

визначає послідовність подій; співвідносить одиниці вимірювання часу [4 ГІО 1.1]

Розкриває тривалість і варіативність подій в часі

описує послідовність етапів розвитку людини; намагається пояснити, як події пов’язані між собою [2 ГІО 1.2]

встановлює кількість поколінь у своїй родині, розкриває зв’язки між теперішнім та попередніми поколіннями [4 ГІО 1.2]

Виявляє і прогнозує суспільні (історичні) зміни

розрізняє теперішнє, минуле і майбутнє (було - є - буде) [2 ГІО 1.3]

наводить приклади культурно-історичної спадщини України; виокремлює важливі для громадян України події, пояснює, як вони впливають на життя [4 ГІО 1.3]

Орієнтація у знайомому соціальному середовищі, долучення до його розвитку, пояснення впливу природи та діяльності людей на нього

Орієнтується у соціальному середовищі

орієнтується у близькому до місця проживання та освоєному людьми середовищі [2 ГІО 2.1]

розпізнає відомі об’єкти соціального середовища, планує прогулянку/ подорож/екскурсію до об’єктів культурної спадщини рідного краю, України [4 ГІО 2.1]

Виявляє взаємозв’язок природного і соціального середовища

показує, як природа дає людям засоби до існування; описує зміни, які спостерігає у знайомому просторі, пов’язані з людською діяльністю [2 ГІО 2.2]

пояснює цінність природи для життя та роль діяльності людини в освоєнні навколишнього світу [4 ГІО 2.2]

Формує разом з іншими особами громадський простір

досліджує об’єкти загального користування у своїй місцевості; дотримується правил поведінки під час гри, прогулянки і відпочинку [2 ГІО 2.3]

розрізняє об’єкти загального користування і власні об’єкти; протидіє (залучаючи дорослих) порушенням правил поведінки в публічних місцях [4 ГІО 2.3]

Робота з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналіз змісту джерел, їх критична оцінка

Добирає джерела історичної та суспільно значущої інформації

пояснює, де може знайти потрібну інформацію; виявляє основний зміст джерела інформації; розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 3.1]

знаходить потрібну інформацію про минуле і сучасне; добирає джерело інформації відповідно до потреб і заінтересованості [4 ГІО 3.1]

Аналізує соціальну (історичну) інформацію

запитує про те, що зацікавило; знаходить відповіді на запитання; виокремлює в джерелі інформацію про відому особу/подію [2 ГІО 3.2]

виокремлює в тексті окремі події, персонажі, поняття; формулює зрозумілі запитання про людей, минулі чи теперішні події [4 ГІО 3.2]

Оцінює достовірність соціальної (історичної) інформації

розрізняє казкові події та події минулого; висловлює припущення про правдивість інформації [2 ГІО 3.3]

виокремлює факти, які викликають сумніви; знаходить інформацію, яка спростовує або підтверджує сумніви; пояснює можливі наслідки поширення неправдивої інформації [4 ГІО 3.3]

Узагальнення інформації з різних джерел, розповідь про минуле і сучасне

Систематизує та узагальнює соціальну (історичну) інформацію

виокремлює незрозумілі слова і за допомогою дорослих встановлює їх зміст; придумує назву твору, що відображає його зміст [2 ГІО 4.1]

збирає інформацію на тему, яка цікавить; визначає важливі і менш важливі відомості та обґрунтовує це; порівнює події, вчинки осіб [4 ГІО 4.1]

Розповідає про минуле і сучасне

розповідає про себе, свою родину та інших осіб [2 ГІО 4.2]

виражає різними способами уявлення про відомі історичні події, пам’ятки культури, видатних людей [4 ГІО 4.2]

Представлення аргументованих суджень про відомі факти історії та історичних осіб, а також про події суспільного життя

Формулює та представляє судження, добираючи аргументи

висловлює свої вподобання; виокремлює фрази та/або дії, які вразили; обмірковує вплив своїх слів та/або дій на думку інших осіб [2 ГІО 5.1]

формулює власну думку щодо вчинку, події, пам’ятки культури; добирає прості докази; дотримується послідовності викладення думок [4 ГІО 5.1]

Усвідомлення почуття власної гідності, діяльність з урахуванням власних прав і свобод, повага до прав і гідності інших осіб, протидія дискримінації та нерівному ставленню до особистості

Формує себе як особистість, утверджує власну гідність

описує себе, свій характер, захоплення, якими відрізняється від інших осіб [2 ГІО 6.1]

визначає свої риси характеру, моральні якості; розповідає про свої мрії та пояснює шляхи їх здійснення [4 ГІО 6.1]

Захищає права людини

пояснює свої обов’язки в сім’ї, школі; дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до інших осіб; звертається за допомогою до старших у разі, коли його або інших осіб ображають [2 ГІО 6.2]

виявляє та засуджує негідну поведінку; розпізнає випадки порушення прав дитини; пояснює, до кого можна звернутися, коли ображають та/або принижують його чи інших осіб, відповідно діє в таких ситуаціях [4 ГІО 6.2]

Протидіє і запобігає проявам дискримінації та нерівності

розпізнає вчинки і слова, які можуть підтримати або образити; поважає різноманітність, справедливо ставиться до інших осіб [2 ГІО 6.3]

спілкується з урахуванням особливостей інших людей; пояснює, чому потрібно діяти справедливо [4 ГІО 6.3]

Усвідомлення себе громадянином України, аналіз культурно-історичних основ власної ідентичності, визнання цінності культурного розмаїття

Усвідомлює себе частиною спільноти

збирає інформацію та розповідає про свою родину, однокласників, Україну; пояснює, що означає бути членом родини, громади, класу; долучається до родинних і національних традицій, пояснює їх значення для себе [2 ГІО 7.1]

досліджує своє походження, родовід, визначає свою роль у школі, громаді, державі; досліджує, які традиції і свята шанують у родині, родинах друзів та однокласників, ставиться з повагою до цих традицій і свят [4 ГІО 7.1]

Співпрацює з іншими особами

пояснює важливість співпраці у групі; разом з іншими особами визначає послідовність виконання завдань; виконує різні ролі в групі [2 ГІО 7.2]

визначає мету спільної роботи; планує послідовність дій групи для виконання завдання; погоджується на роль, яку здатний виконати найкраще [4 ГІО 7.2]

Дотримання принципів демократичного громадянства, активна участь у житті шкільної спільноти, громади і держави

Робить відповідальний вибір

домовляється з однокласниками про доброчесні правила взаємодії, дотримується досягнутих домовленостей, пояснює, чому це важливо [2 ГІО 8.1]

визначає разом з однокласниками та використовує правила та процедури вирішення питань, які стосуються життя класу; пояснює, як власний вибір та дії можуть вплинути на інших осіб [4 ГІО 8.1]

Бере участь у розв’язанні проблем спільнот

розповідає про свої успіхи, успіхи класу, своєї родини; розповідає про свої проблеми, обирає варіанти їх розв’язання; долучається до корисних справ у родині, класі, школі [2 ГІО 8.2]

розповідає про свої досягнення, досягнення класу, своєї родини, школи, громади; аналізує проблеми класу, школи, громади та пропонує варіанти їх розв’язання; пояснює фактори, які допомогли досягти успіху або призвели до виникнення проблеми; долучається до справ, корисних для класу, школи, громади [4 ГІО 8.2]

Осмислює громадсько-політичне життя

розповідає про Україну як про свою Батьківщину, розпізнає державні символи України, шанобливо ставиться до них [2 ГІО 8.3]

пояснює, що означає бути громадянином України та як Україна пов’язана з Європою [4 ГІО 8.3]

{Додаток 9 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019}

 

 


 

Додаток 10
до Державного стандарту

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з мистецької освітньої галузі

Загальні результати навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1-2 класи

3-4 класи

Художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва

Творить різними засобами і способами

творить відомими художніми засобами і способами [2 МИО 1.1]

добирає засоби і способи для творення художнього образу [4 МИО 1.1]

Імпровізує

експериментує, використовуючи відомі техніки художньо-творчої діяльності, звуками, ритмами, рухами, лініями, кольорами, формами, матеріалами тощо для створення художніх образів [2 МИО 1.2]

експериментує, використовуючи відомі техніки художньо-творчої діяльності, звуками, ритмами, рухами, лініями, кольорами, формами, матеріалами тощо, поєднуючи елементи для втілення ідеї в художньому образі [4 МИО 1.2]

Естетично перетворює навколишній світ

спостерігає за навколишнім світом, фіксує за допомогою вчителя цікаві явища як ідеї для творчості; допомагає прикрасити місце, де навчається, живе [2 МИО 1.3]

спостерігає за навколишнім світом, фіксує в різний спосіб цікаві явища; використовує їх у творчій діяльності; пропонує ідеї оздоблення місця, де навчається, живе; реалізує їх самостійно або за допомогою інших осіб [4 МИО 1.3]

Пізнання мистецтва, інтерпретація художніх образів, досвід емоційних переживань, ціннісне ставлення до мистецтва

Аналізує, інтерпретує, оцінює мистецтво

сприймає твори різних видів мистецтва і проявляє емоційно-ціннісне ставлення до них у різний спосіб (словами, рухами, мімікою, лініями, кольорами тощо) [2 МИО 2.1]

сприймає твори різних видів мистецтва і проявляє емоційно-ціннісне ставлення до них у різний спосіб; зосереджує увагу на деталях; пояснює, що подобається у творі, а що ні, визначає відомі засоби художньої виразності [4 МИО 2.1]

Пізнає мову мистецтва

розрізняє види мистецтва (музичне, образотворче, театральне, хореографічне тощо) і розпізнає притаманні їм засоби виразності [2 МИО 2.2]

вирізняє елементи художньої мови, характерні для різних видів мистецтва (музичне, образотворче, театральне, хореографічне тощо) [4 МИО 2.2]

Пізнання себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво

Оцінює власну творчість

оцінює власну творчість за визначеними орієнтирами; пояснює, наскільки вдалося втілити свій задум [2 МИО 3.1]

оцінює власну творчість за визначеними орієнтирами; визначає за допомогою вчителя необхідні для самовдосконалення дії; відстоює своє право на самовираження [4 МИО 3.1]

Представляє власні досягнення

презентує створені художні образи у зрозумілий спосіб, пояснюючи створене [2 МИО 3.2]

презентує створені художні образи, пояснює свій задум, відстоює думку [4 МИО 3.2]

Взаємодіє з іншими особами через мистецтво

бере участь у колективній творчій діяльності, дотримується правил творчої співпраці; ділиться з іншими особами враженнями від сприйняття мистецтва та творчої діяльності [2 МИО 3.3]

бере участь у колективних творчих проектах, виконує різні дії/ролі у творчому процесі; обговорює з іншими особами враження від сприйняття мистецтва та творчої діяльності, поважаючи вибір інших осіб [4 МИО 3.3]

Регулює власний емоційний стан засобами мистецтва

визначає серед творів і видів художньо-творчої діяльності ті, що подобаються; ділиться емоціями від сприйняття мистецьких творів; творить для власного задоволення [2 МИО 3.4]

розпізнає власні емоції від сприйняття мистецьких творів, обирає твори і види художньо-творчої діяльності відповідно до свого настрою; пояснює, від чого одержує насолоду у власній творчості [4 МИО 3.4]

{Додаток 10 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019}

 

 

 


 

Додаток 11
до Державного стандарту

ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з фізкультурної освітньої галузі

Загальні результати навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1-2 класи

3-4 класи

Заняття руховою активністю, фізичною культурою та спортом; демонстрація рухових умінь та навичок, використання їх у різних життєвих ситуаціях

Виконує життєво необхідні рухові дії

виконує вправи на пересування (ходьба, біг, стрибки, лазіння, плавання, ковзання), виконує вправи з предметами та без них (за наявності відповідних умов) [2 ФІО 1.1]

виконує вправи на пересування (ходьба, біг, стрибки, лазіння, плавання, ковзання) з предметами та без них, оцінює власне виконання рухових дій та виконання вправ іншими особами (за наявності відповідних умов) [4 ФІО 1.1]

Моделює рухову діяльність

розпізнає, добирає та виконує фізичні вправи для ранкової гімнастики; розрізняє, добирає та виконує фізичні вправи з різних видів спорту для розвитку фізичних якостей [2 ФІО 1.2]

розпізнає, добирає та виконує фізичні вправи для ранкової гімнастики, фізкультурної хвилинки та паузи; добирає відповідний інвентар для кожного виду спорту, розрізняє та виконує вправи з різних видів спорту для розвитку фізичних якостей [4 ФІО 1.2]

Виконує фізичні вправи під час ігрової діяльності та змагань

виконує рухові дії під час рухливих ігор під керівництвом вчителя [2 ФІО 1.3]

виконує рухові дії у рухливих іграх під час занять у школі та дозвілля [4 ФІО 1.3]

Вибір фізичних вправ для підвищення рівня фізичної підготовленості

Контролює свій фізичний стан

контролює своє самопочуття за підтримки дорослих у закладі загальної середньої освіти і поза його межами [2 ФІО 2.1]

володіє елементами самоконтролю у процесі виконання фізичних вправ [4 ФІО 2.1]

Аналізує та оцінює вплив фізичного навантаження на стан здоров’я

пояснює значення фізичних вправ для здоров’я людини [2 ФІО 2.2]

аналізує вплив позитивних та негативних факторів на стан здоров’я людини; оцінює своє самопочуття за частотою серцевих скорочень та частотою дихання [4 ФІО 2.2]

Добирає фізичні вправи для розвитку фізичних якостей та зміцнення здоров’я

обирає за допомогою вчителя та виконує вправи/ігри і елементи різних видів спорту для розвитку фізичних якостей [2 ФІО 2.3]

регулює інтенсивність навантаження (швидкість, тривалість, послідовність виконання фізичних вправ) відповідно до визначених завдань [4 ФІО 2.3]

Дотримання правил безпечної і чесної гри, вміння боротися, вигравати і програвати; усвідомлення значення фізичних вправ для здоровя, задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальна взаємодія

Виконує різні соціальні ролі

виконує різні ролі під час рухливих ігор, забав, обрядів та інших форм рухової діяльності [2 ФІО 3.1]

ефективно взаємодіє з однолітками для досягнення спільних командних цілей під час рухової діяльності [4 ФІО 3.1]

Дотримується безпечної поведінки

дотримується правил безпеки особисто та під час спільної з друзями рухової діяльності [2 ФІО 3.2]

дотримується правил безпеки під час рухової діяльності в закладі загальної середньої освіти та поза його межами, пояснює значення цих правил та їх наслідки [4 ФІО 3.2]

Дотримується етичних норм у руховій діяльності

дотримується правил чесної гри під час рухової діяльності; не засмучується через поразку [2 ФІО 3.3]

дотримується правил чесної гри під час рухової діяльності; прагне вигравати, не засмучується через поразку і сприймає її гідно [4 ФІО 3.3]

{Додаток 11 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019}

 

 

 

 


 

Додаток 12
до Державного стандарту

БАЗОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Базовий навчальний план початкової освіти для класів (груп) з українською мовою навчання

Назва освітньої галузі

Кількість годин на рік

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

315

350

350

350

1365

українська мова і література

245

245

245

245

іншомовна освіта

70

105

105

105

Математична

140

140

175

175

630

Природнича

140

175

140

140

595

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформатична

35

35

70

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

35

35

35

140

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

805

875

910

910

3500

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

20/700

22/770

23/805

23/805

88/3080

Базовий навчальний план початкової освіти для класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу, національних меншин

Назва освітньої галузі

Кількість годин на рік

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

385

385

385

385

1540

українська мова та література

175

175

210

210

мова та література відповідного корінного народу або національної меншини та іншомовна освіта**

210

210

175

175

Математична

140

140

140

140

560

Природнича

105

175

140

140

560

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформатична

35

35

70

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

   

35

35

70

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

805

875

910

910

3500

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

20/700

22/770

23/805

23/805

88/3080

Базовий навчальний план початкової освіти для класів (груп) з українською мовою навчання представників корінних народів, національних меншин

Назва освітньої галузі

Кількість годин на рік

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі: українська мова і література, іншомовна освіта, мова та література відповідного корінного народу або національної меншини

315

350

350

350

1365

Математична

140

140

175

175

630

Природнича

140

175

140

140

595

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформатична

35

35

70

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

35

35

35

140

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

805

875

910

910

3500

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

20/700

22/770

23/805

23/805

88/3080

Базовий навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти з українською мовою навчання дітей з особливими освітніми потребами

Назва освітньої галузі

Кількість годин на рік

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

315

315

315

315

1260

українська мова і література

245

245

245

245

іншомовна освіта***

70

70

70

70

Математична

140

140

140

140

560

Природнича

140

175

140

140

595

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформатична

35

35

70

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

Корекційно-розвиткова робота:

для глухих дітей

560

560

560

560

2240

для дітей із зниженим слухом

630

630

630

630

2520

для дітей з порушенням зору

420

455

455

455

1785

для дітей з порушенням опорно-рухового апарату

315

315

315

315

1260

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

420

420

420

420

1680

для дітей із затримкою психічного розвитку

350

350

350

350

1400

для дітей з інтелектуальними порушеннями

280

280

280

280

1120

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

35

70

70

210

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

20/700

21/735

22/770

22/770

85/2975

Базовий навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини

Назва освітньої галузі

Кількість годин на рік

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

350

350

350

350

1400

українська мова та література

140

175

210

210

мова та література відповідного корінного народу або національної меншини та іншомовна освіта***

210

175

140

140

Математична

140

140

140

140

560

Природнича

140

175

140

140

595

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформатична

35

35

70

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

Корекційно-розвиткова робота:

для глухих дітей

560

560

560

560

2240

для дітей із зниженим слухом

630

630

630

630

2520

для дітей з порушенням зору

420

455

455

455

1785

для дітей з порушенням опорно-рухового апарату

315

315

315

315

1260

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

420

420

420

420

1680

для дітей із затримкою психічного розвитку

350

350

350

350

1400

для дітей з інтелектуальними порушеннями

280

280

280

280

1120

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

   

35

35

70

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

20/700

21/735

22/770

22/770

85/2975

__________
* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого/річного навчального навантаження здобувача освіти.
** Освітні програми класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини в очікуваних результатах вивчення української мови враховують мовну підготовку здобувачів освіти та спорідненість їх рідної і державної мов.
*** Іншомовна освіта для дітей з інтелектуальними порушеннями не передбачена. Години розподіляються між іншими галузями на вибір педагогічного працівника.

{Додаток 12 в редакції Постанови КМ № 688 від 24.07.2019}